Studieuppgifter

Villa i Nipponbashi av Waro Kishi

by Ulf Liljankoski 10 april 2012

Industrialized vernacular Villa i Nipponbashi (Nipponbashi house) som byggdes 1992 är ett av arkitekten Waro Kishi mest kända verk. Byggnaden ses som en prototyp och har fått ligga till grund för flera av Kishis senare byggnader, t ex Villa i Shimogamo, Villa i Higashi-Nada och Murasakino Wakuden (Fridh, 2004:199) Waro Kishi ville i sin arkitektoniska stil förena […]

0 comments Läs hela artikeln →

Det japanska rummet – Traditionell machiya

by Ulf Liljankoski 9 april 2012

En japansk machiya kan kort beskrivas som en byggnad där man kombinerat butikslokal med bostadshus avsedda för handelsmän och hantverkare. Byggnadstypen kallas ie-mise. Kristina Fridh beskriver byggnaden som en förening och ett samspel mellan det privat och det offentliga rummet (Fridh, 2004:106). Dessa byggnader kan man fortfarande se i Japan, bland annat i centrala Kyoto. Den klassiska machiyan är […]

0 comments Läs hela artikeln →

Slottet Uwajima Castle – Tsurushima-jo, Japan

by Ulf Liljankoski 3 februari 2012

Slottet Uwajima – Tsurushima-jo Uwajima även kallat Tsurushima-jo är ett japansk slott som ursprungligen byggdes år 1596 i Uwajima, Ehime, Japan. Byggherre och arkitekt var Tōdō Takatora som tros ha varit delaktig i byggandet av upp till tjugo slott. Takatora var en ansedd slottbyggare som var duktig på att utnyttja sig av topografin som ett […]

0 comments Läs hela artikeln →

Anledningen till att privata markägare tvingas avstå från sin mark (få sin mark exproprierad)

by Ulf Liljankoski 31 januari 2012

Anledningen till att man exproprierar mark ”Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning” (2 kap 1 § ExL 1972:719 [Expropriationslagen]) Att få mark exproprierad innebär att någon tvingas avstå från sin mark […]

0 comments Läs hela artikeln →

Sakägare i en detaljplaneprocess enligt PBL 2010:900 – Möjligheten att påverka detaljplaneprocessen

by Ulf Liljankoski 31 januari 2012

Vem är sakägare? Sakägare blir de som berörs av detaljplanen, som inte kan räknas in i grupperna hyresrättsinnehavare, bostadsrättsinnehavare, myndighet, länsstyrelse, kommun, intresseorganisation eller allmänhet, och som har intresse i området som ska detaljplaneras. Vem som är sakägare finns inte uttryckligt angivet i plan- och bygglagen (PBL) men normalfallet är att man i första hand […]

2 comments Läs hela artikeln →

Detaljplanprocessen enligt PBL 1987:10 och skillnader i PBL 2010:900

by Ulf Liljankoski 31 januari 2012

Normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 Vid ett normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 ska kommunen efter att ha tagit fram ett program samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndighet och andra kommuner som berörs av det nya detaljplansförslaget. Det också beredas tillfälle till samråd med sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt andra myndigheter och enskilda som har ett väsentligt […]

0 comments Läs hela artikeln →

Fantasi, dagdrömmeri och den urbana miljön

by Ulf Liljankoski 8 december 2011

Här kommer du inte att hitta några svar. Artikeln bör ses som en introduktion till ett ämne och kommer antagligen att skapa fler frågor än vad den ger svar. Jag kommer här att gräva i, eller åtminstone skrapa på ytan i frågan om hur hur den urbana miljön kan påverka oss med hjälp av estetisk […]

0 comments Läs hela artikeln →

Vision Rosengård (Malmö) 2030

by Ulf Liljankoski 27 november 2011

Av Saman Ataeian Erik Lindén Ulf Liljankoski 24 november 2011 Vision Rosengård 2030 Med det nya Rosengård i Malmö vill vi uppnå en tätare stad, utan barriärer av vägar som avgränsar området och människor från varandra, vi vill ena Rosengård och förenklar rörelsen mellan de olika områdena. Genom att skapa en livfull stadsdel motverkas på […]

0 comments Läs hela artikeln →

Inventering och stadsdelsanalys av Rosengård i Malmö

by Ulf Liljankoski 21 november 2011

Av Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård i Malmö har vi valt att begränsa vårt område. Det område vi framförallt inventerat ligger innan för den blå gränsdragningen vi har gjort på kartorna. På vissa kartor har vi dock valt att ta med […]

0 comments Läs hela artikeln →

Jämförelse och diskussion av Jane Jacobs och Ebenezer Howard

by Ulf Liljankoski 6 oktober 2011

En jämförelse mellan och diskussion av Inledning i Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs och Author’s Introduction och The Town-Country Magnet av Ebenezer Howard Inledning Vi kommer att börja med att titta på Ebenezer Howards inledning ”Author’s Introduction” samt kapitlet ”The Town-Country Magnet” i boken Garden Cities of To-morrow (1898/1902). Howard vänder […]

0 comments Läs hela artikeln →