Byggherredriven planprocess för detaljplan

Söker du en konsult i form av en planarkitekt eller projektledare för att ta fram en exploatörsdriven detaljplan, eller är intresserad av att förädla ditt fastighetsvärde genom detaljplaneläggning? Då har du kommit rätt, du har kommit till Lilon AB med erfarenhet av detaljplaneläggning och kommunala fastighetsutvecklingsprocesser.
Tel: 0739-941 961 (Ulf Liljankoski)
E-post: ulf@lilon.se
Exempel på detaljplan.

VAD ÄR EN EXPLOATÖRSDRIVEN DETALJPLAN?

Kärt barn har många namn en exploatörsdriven detaljplan kallas även "byggherredriven detaljplan", "exploatörsdriven planprocess", "byggherredriven planprocess", "byggaktörsdriven detaljplan" eller "byggaktörsdriven planprocess".

Kort sagt innebär det att exploatören eller fastighetägaren tar ett större ansvar för att driva planprocessen framåt, ofta p g a att kommunen inte har tid och resurser att driva på processen i samma takt som exploatören intresse av.  
LÄS MER

PRIVAT INITIATIVRÄTT

År 2021 kom ett lagförslag som innebär en utökad möjlighet för privata exploatörer att ta fram underlag till planprocessen.  Detta, i samband med en trend som går alltmer mot byggherredrivna planprocesser, innebär att exploatören kan kräva tydligare svar från kommunen gällande vilka underlag som krävs för att kunna arbete fram en ny detaljplan. 
LÄS MER
Ansökan/Begäran om planbesked
Illustrationkarta/IllustrationsplanSketchUp exempelSolstudier

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vi på Lilon AB har flera års erfarenhet av att arbete med detaljplaneläggning och fastighetsförädling inom kommun, med allt från att ta fram enkla detaljplaner till komplexa stadsbyggnadsprojekt.

Ska ni själv arbete med en exploatörsdriven process kan vi hjälp er med allt från de "enkla"  arbetsuppgifterna som att rita plankartor och författa planbeskrivningar enligt senaste standarder, till att projektleda komplexa fastighetutvecklingsprojekt. Även kommunikationen, dialogen med kommuner och bygga förtroende är en viktig del för att processen ska gå smidigt framåt - här har vi en bred erfarenhet avseende tolkning av kommunal krav, kunskap om vilka krav ni kan ställas på kommunen, samt förtroendebyggande erfarenhet och retorik.  

Exempel på tjänster:
Rita detaljplaner i senaste XML-standard eller enligt nationella specifikationer för utbyte av data till nationell geodataplattformen. 
Tidig vägledning i fastighetsutvecklingsprojekt (t ex kontakt med kommun, ansöka/begära planbesked, kravställa gentemot kommunen mm).
Projektleda er planprocess.
Producera illustrationer i 2D och 3D, före och under planprocessen.
Författa planbeskrivningar och övriga plandokument.
Kvalitetssäkra och utforma utredningar som krävs för planprocessen. 
Juridisk och ekonomisk vägledning kopplad till plan- och bygglagen och planprocessen. 
Utföra utredningar, såsom sol- & skuggstudier, dagljusstudier, bullerberäkningar mm.
Kort sagt kan vi hjälpa er med att ta fram en detaljplan från ax till limpa, i allt från enklare ändringar till mer komplexa projekt. Vi hjälper med allt från att göra tidiga behovsanalyser, hantera kontakten och ansökningar hos kommunen, strategisk kommunikation och kravställande gentemot kommunen utifrån de lagkrav som finns på dessa processer.
KONTAKT
Ring/Mejla Ulf Liljankoski
Tel: 0739-941 961
E-post: ulf@lilon.se

Fördelar med att anlita oss

Vi skapar kontinuitet och tydlighet i ert detaljplaneprojekt.

Vilken nytta tillför vi?

Nyttan vi tillför är tidsvinster och ekonomiska vinster då vi guidar er igenom såväl politiska som förvaltningsbeslut i en relativt komplex beslutsprocess som lätt drar ut på tiden om ingen håller samman processen. En process som alltför ofta består av många byten av kommunal handläggare och ibland stillestånd p g a otydliga och spretiga krav från kommunen.
Tidsvinster.
Ekonomiska vinster/besparingar. 
Kontinuitet.
Tydlighet
Nätverk av kunskap och kompetenser.

Lilon AB

Projektledare/Planarkitekt

Vem är vi på Lilon AB?

Ulf Liljankoski

Grundare, projektledare och planarkitekt
Ulf Liljankoski har flerårig erfarenhet av kommunal samhällsplanering, projektledning och detaljplanering. Sedan 2006 driver han Lilon AB. Förutom samhällsplanering har han jobbat med e-handelsutveckling i ca 15 år.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram