Litteraturlista, Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik, Lund, Höst 2012

Till hösten 2012 har jag bestämt förutom att fortsätta mina studier på programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö även fortsätta komplettera mina japanska arkitekturstudier med studier av europeisk arkitektur genom att gå kursen Byggnadskonsten i Europa – arkitekturens formspråk och tektonik i Lund. Kursen har publicerat följande litteraturlista (observera

Fortsätt läsa

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 3, Höst 2012

Snart dags för höstterminen 2012, termin 3, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp (BY158B), Planprocessens ekonomi, 5 hp (BY178B) och Urban integration, 10 hp (BY179B). Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera

Fortsätt läsa

Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 2, Vår 2012

Snart dags för vårterminen 2012, termin 2, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Digitala verktyg I, Byggd miljö: Människa, vardag och planering och Planeringsteori och demokratiska processer. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt

Fortsätt läsa

Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet. Lagtexter Expropriationslagen (1972:719) Fastighetsbildningslag (1970:988) Jordabalken (1970:994) Lag (1995:1649) om byggande av järnväg Miljöbalk (1998:808) Plan- och bygglag (1987:10) Plan- och bygglag (2010:900) Väglag (1971:948) Kommunallag (1991:900) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Övrigt Planering med nya

Fortsätt läsa