Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

by Ulf Liljankoski on 15 december, 2011 · 0 comments

in Litteratur

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet.

Lagtexter
Expropriationslagen (1972:719)
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Jordabalken (1970:994)
Lag (1995:1649) om byggande av järnväg
Miljöbalk (1998:808)
Plan- och bygglag (1987:10)
Plan- och bygglag (2010:900)
Väglag (1971:948)
Kommunallag (1991:900)
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Övrigt
Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, Blücher, G (2006). 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade. I Gösta Blücher & Göran Graninger (red.), Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar. Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, Vadstena.

Boverket (2002). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Karlskrona: Boverket.
ISBN 91-7147-699-7

Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen: en vägledning. 1. uppl. (2006). Karlskrona: Boverket. ISBN 91-7147-658-X

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Previous post:

Next post: