Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.
8 februari, 2013

Triangeln - Omgestaltning av Triangeltorget i Malmö

Detta inlägg ingår i en serie publicerade studieuppgifter som vi utför vid utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling & planering på Malmö högskola. Detta är ett grupparbete vi gjorde i kursen Den attraktiva staden (tyvärr en kurs med potential som visade sig vara en otroligt dålig kurs p g a okunniga lärare).

Vårt uppdrag var kort sagt att omgestalta torget och skapa nya användningsområden, inte lösa problem.

Deltagare
Alexandra Berg von Post
Flutura Gashi
Ulf Liljankoski
Hadil Al Mehdawe
Johan Vahlne

Bilderna och texten härstammar från poster vi skulle sätta ihop till slutredovisningen. Är man intresserad av att få en tydligare översikt rekommenderar jag att man laddar ner posten i pdf-format här:
Triangeln - Omgestaltning av Triangeltorget i Malmö (pdf)

Mål

Triangeltorgets placering i förhållande till Malmö centralstation och  Triangelstationen.

Triangeltorgets placering i förhållande till Malmö centralstation och Triangelstationen.

Vi har fått i uppgift att utforma ett gestaltningsförslag för Triangeltorget med utgångspunkt från tidigare analys av torget. Området kring Triangeltorget är hårt trafikerat av såväl fotgängare som bil- och kollektivtrafik. I den tidigare analysen av torget framgick det att Triangeltorget varken var en plats att stanna
på eller att röra sig igenom.

Vi ville skapa en plats som var mer inbjudande för passerande människor att uppehålla sig på. Ett av de ingrepp som vi har gjort är att höja torget med 70 cm. Genom denna förändring skapas en sorts scen som kan generera olika möjligheter såsom underhållning av olika slag, handel i form av marknadsstånd och sittplatser. Dessutom ersätts den befintliga muren med växtlighet i form av träd och buskage,. Detta är tänkt att skapa en något mjukare avgränsning kring torget samt att det har en viss ljuddämpande effekt. En av de större förändringarna vi gjort är också att skapa en tydlig passage från gågatans mynning rakt över torget till korsningen Föreningsgatan/Rådmansgatan. Syftet är skapa ett stråk som sträcker sig från Malmös centralstation till Triangelstationen.

De olika territorierna/funktionsområdena på det nya Triangeltorget.

De olika territorierna/funktionsområdena på det nya Triangeltorget.

Nya territorier/funktionsplatser

Ljusviolett: Den nya utformningen av torget skapar möjligheter till att människor finner det intressant att sitta och titta på andra personer i rörelse. De anlagda sittplatserna runt det upphöjda torget skapar en plats, som förutom vila, även ger antydningar om att torget är en scen vilka sittplatserna är en läktare till. Sittplatserna gör det dessutom möjligt att både observera de som rör sig över torget och de som rör sig längst passagen. Ytterligare en möjlighet som skapas är att platsen kan användas för uppträdanden och andra aktiviteter såsom torghandel.

Grön: En plats som används vid en snabb paus, men även fyller en viktig funktion om man vill titta på framtida gatuframträdanden som det skapats möjlighet för på torget.
Klippan har strategiskt placerats för skapa sittplatser på solsidan. Bänkarna har placerats för att skapa en bänkgrupp där man sitter tillsammans och kullen möjliggör att sitta mer privat och utspritt. Syftet med denna sittplats är att ge möjlighet att sitta på solsidan, både för ett snabbt stopp, men även för att sitta samt titta ut över torget.

Vinröd: Passagen ska främja en enkel rörelse mot stationen. Genom en upphöjning på östra delen om torget skapas en tydlig gräns mellan torget och passagen.För att förstärka passagen som ett territorium används markbeläggning samt markbelysning som skapar en tydlig markering om vart passagen börjar och slutar. Detta tydliggör åt vilket håll station Triangeln ligger och förenkla rörelse mot stationen.

Blå: Butiksstråket är idag redan ett etablerat territorium. Därför valde vi att behålla denna plats som den är idag – avskild från övriga torget och inramad. Syftet med att behålla butiksstråket är att vi inte vill ta bort något som tycks vara en viktig och trivselframkallande funktion för torget.

Orange: Trappan möjliggör till att bromsa rörelsen från torget ner till passagen men den ska samtidigt fungera som en sekundär sittplats. Den norra delen av trapporna inbjuder till mer rörelse när torget korsas för att ta sig till Triangelns köpcentrum, medan den södra delen av trapporna förväntas bli en lugnare del som bäst lämpar sig för att användas som sittplats. Syftet med trappan är att skapa två rum på torget, två rum med olika funktioner rörelsen och mötet som inte ska krocka med varandra.

Mörkviolett: Platsen för fontänen fungerar som en cirkulationsplats för människor. Här finns en naturlig lutning i marken som fungerar som en ramp upp till de olika övergångsställena för de med nedsatt rörelseförmåga. Fontänen fungerar även som riktmärke för de som kommer in i korsningen från de olika hållen för att därmed kunna orientera sig om var man är. Fontänen blir också ett trevligt bakgrundslandskap för de som sitter på torget och blickar ut över Triangeltorget och passagen. Syftet med att ha fontänen där den står idag är att den utgör en gott riktmärke för både gående, cyklister och de som kommer med motorfordon.

Gul: De gula områdena är territorium som inte används under längre tider utan mest som en riktpunkt för människor att bestämma plats att träffas på. Platserna är samtidigt väldigt trafikerade av människor som både kommer från gågatan och passagen samt från dem som rör sig från torget mot Triangelns entré.

Tidigare rörelsemönster på Triangeltorget.

Tidigare rörelsemönster på Triangeltorget.

Rörelsemönster

Här visualiseras hur rörelsemönstret ser ut på Triangeltorget idag. I den tidigare analysen av torget framgick det att
människor valde att gå runt torget istället för att gå igenom det. I diagrammet kan det utläsas att rörelseströmmarna är starkt koncentrerade till torgets östra sida, mellan gågatans mynning mot köpcentret Triangeln. Analysen av Triangeltorget visade att människor väljer att röra sig längst butiksstråket på Östra sidan av torget, även efter att butikerna har stängt för dagen.

Nya rörelsemönster på Triangeltorget.

Nya rörelsemönster på Triangeltorget.

Förändrat rörelsemönster

Rörelsemönstret kan tänkas förändras i samband med omgestaltningen av Triangeltorget. Vårt mål är att, med hjälp av den nytillkomna passagen, knyta ihop gågatans slut med Triangelstationen. Ett nytt stråk för fotgängare skapas från Malmö Centralstation via Stortorget, Gustav adolfs torg, Triangeltorget med slutdestination Triangelstationen. I analysen av Triangeltorget gjorde man en Space syntax analys. Resultatet visade att det naturliga rörelsemönstret borde sträcka sig från gågatans mynning ner mot Triangelstationen. Dock fanns en rad faktorer som sa emot detta
resultat, bland annat saknades det ett övergångsställe över Östra Rönneholmsvägen som skulle knyta ihop gågatan med Rådmansgatan och Triangelstationen. I omgestaltningen av Triangeltorget tillkommer därför ett nytt övergångsställe för att underlätta denna rörelse. En förhoppning är att människor som ska ner till Triangelstationen väljer att röra sig i en rak linje längst med Rådmansgatan.

Ljusschema för det nya Triangeltorget.

Ljusschema för det nya Triangeltorget.

Ljus

Upplysta övergångsställen

Tanken är att denna belysning ska vara intensiv och strikt riktad mot just själva övergångsstället. I och med denna förändring är vår förhoppning att fotgängare på ett säkrare sätt kan passera de omgivande gatorna. Belysningen bidrar dock inte till att få själva torget mer upplyst.

Fontänen som ljuskälla

Ljussättningen ska innebära att ett flertal vattentäta spotlights placeras
under vattenytan i fontänen.
Tanken är att dessa ska reflekteras i vattnet så att ett intensivt ljus skapas att platsen genom denna lyses upp bättre än vad den görs idag. Den kan även tänkas inbjuda till att människor vill uppehålla sig kring denna ljuskälla efter mörkrets infall.

Det nya Triangeltorget.Övriga förändringar av Triangeltorget

Rent visuellt kommer det ske en del förändringar på och omkring triangeltorget, dock kommer varken den omgivande bebyggelsen eller den befintliga gatustrukturen att påverkas i någon större skala. I analys av triangeltorget presenteras tre arkitektoniska element som ramar in torget, en trappa och mur i söder, en uppdelad mur längst torgets östra sida samt fontänen i väst. I samband med omgestaltningen beslutades det att en bit av Triangeltorget skulle få behålla denna omslutenhet. Butikstråket längst torgets östra sida bibehålls men istället för att ha muren och träden som skiljevägg mellan butikstråket och torget finns nu enbart träden kvar. De större förändringarna som har gjorts är att torgets västra sida ramas in av både passagen från gågatan samt trappan som leder upp mot torget. Utmed Föreningsgatan i söder höjs marken något till en kulle med buskar och träd. Längst med planteringen i söder går en låg mur som ska fungera som en sekundär sittplats.Torget kommer lyftas med 70 cm från dess norra del för att komma upp i nivå med de angränsande gatorna i söder. Detta innebär att den befintliga trappsatsen flyttas från de södra och östra delarna av torget, till att befinna sig mer mitt på torget, att den därmed vetter ut mot gågatan och det stråk som leder gågatan över torget mot station Triangeln.

nyatorget2-triangelnKiosken som idag finns mitt på torget kommer att rivas för att öppna upp och ge plats för snabba möten med möjlighet att sitta, samtidigt som den beräknade rörelsen mot det ”Nya Triangeln” kommer att öka över torget. Då kiosken försvinner från torget innebär detta att det frigörs utrymme för att skapa bättre sittplatser på solsidan. Samtidigt skapar det även utrymme för andra aktiviteter och evenemang på torget.

På torgets nordöstra del placeras det ut föremål som ska fungera både som skulpturer och sittplatser. Dessa föremål tillsammans med den enhetliga markbeläggningen skapar en känsla av att Triangeln är byggt på en bergstopp som sticker upp ur marken. Skulpturen är uppbyggd i två nivåer för att så många som möjligt ska kunna utnyttja platsen på torgets solsida. I analysen gjordes en jämförelse mellan Triangeltorgets fontän och Piccadilly Circus i London. Vissa likheter framgick, dock var det vissa saker som skilde platserna åt. Bland annat ansågs det att Piccadilly Circus fungerade mer som en mötesplats än vad fontänen på Triangeltorget gör idag. Vi har låtit fontänens befintliga placering vara nästintill orörd på torgets västra del. Den stora skillnaden i samband med omgestaltningen är att passagen från gågatan separerar fontänen från det övriga torget. Förhoppningen är att fontänen ska få större dragningskraft och fungera mer som en mötesplats än vad den gör idag.

Ny situationsplan för Triangeltorget.

Ny situationsplan för Triangeltorget.

Nya Triangeln

Triangeln hade brister när det kom till att passera torget på ett lätt sätt, därför har vi skapat en passage för både cyklister och gående. Tack vare passagen knyts ett stråk ihop som löper från centralstationen, via Triangeln och vidare ner mot Triangelstationen. Vi anser att Triangeltorget är en unik plats och inte som andra torg i Malmö, därför vill vi behålla och ge plats för den rusning och puls av biltrafik och människor som torget har varje dag. Torgets öppna yta, ”scenen”, möjliggör olika former av aktiviteter, evenemang och kanske även en utökad torghandel. Med hjälp av en sammansättning av två olika funktioner, passagen och torgets öppna yta, kan den puls som utgörs på Triangeln fortfarande bestå samtidigt som det finns möjlighet att sitta en stund i solskenet.

Nya Triangeltorget.

Nya Triangeltorget.

Nya Triangeltorget - sektion.

Nya Triangeltorget - sektion.

Nya Triangeltorget - sektion.

Nya Triangeltorget - sektion.

Nya Triangeltorget - situationsplan.

Nya Triangeltorget - situationsplan.

Bilderna och texten härstammar från poster vi skulle sätta ihop till slutredovisningen. Är man intresserad av att få en tydligare översikt rekommenderar jag att man laddar ner posten i pdf-format här:
Triangeln - Omgestaltning av Triangeltorget i Malmö (pdf)

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Gör som 50 andra, prenumerera du med.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash. CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn:
Ulf Liljankoski

Meny