Hur planeras vårt samhälle? En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering.

Senaste artiklar

13 maj, 2021
Illustrationsplaner/Illustrationskarta för detaljplan i QGIS

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om att rita detaljplaner i QGIS. Men att rita detaljplaner är inte det enda man gör när man tar fram en detaljplan. Man ritar även illustrationsplaner/illustrationskartor för att, bland annat, i tidigt skede undersöka olika utvecklingsmöjligheter, och under planarbetet illustrera de utvecklingsambitioner som ligger till grund för detaljplanen, samt […]

Read More
2 april, 2021
Hur lång tid tar det att skapa en kommunövergripande planmosaik/digitalisera gällande detaljplaner?

Jag har i en tidigare artikel skrivit om Planmosaik. Kartunderlag för bygglov och planbesked i QGIS, där jag gick igenom hur man relativt enkelt skapar en planmosaik i rasterformat (rasterformat = kort sagt: georefererade bilder). I denna artikel presenterar jag hur lång tid det kan tänkas ta att skapa en kommunövergripande planmosaik i rasterformat med […]

Read More
18 mars, 2021
Exploatörsdriven planprocess: Byggherredriven detaljplan - en trend som är här för att stanna

En trend hos de flesta kommuner är att man går mot allt fler exploatörsdrivna detaljplaner. En exploatörsdriven detaljplan innebär att exploatören/byggaktören driver på planprocessen. Kort sagt sätt innebär det att exploatören/byggherren driver planprocessens framåt genom att tillhandahålla planarkitekt och andra kompetenser som behövs, samt att de utför de utredningar som behövs för att färdigställa detaljplanen. […]

Read More
7 mars, 2021
Program till detaljplan. När, vad, hur och varför ett planprogram?

När ska man använda sig av ett program vid detaljplanering? Varför ska man använda sig av ett program? Hur lägger man upp ett program? Vad skiljer ett program från andra sätt att utreda planfrågor? Vad skiljer ett program från en fördjupad översiktsplan? Vad skiljer ett program från ett projekt? Vilka problem uppstår om man inte […]

Read More
11 mars, 2020
Beräkna elanvändning inom detaljplan (+ mall för beräkning)

I åtminstone Skåne diskuteras elbrist. Jag tänker inte fördjupa mig en sådan stor fråga (med flera politiska aspekter), utan hänvisar istället till att andra källor på nätet, t ex Sveriges radio. Elbristen skapar dock problem för såväl nya exploateringsområden, utbyggnation av befintliga verksamheter, järnvägstrafiken, elbilar etc. Detta medför att att elanvändningen, ur ett planeringsperspektiv, blir […]

Read More
8 november, 2019
Kommunal finansiering av detaljplanearbetet, beräkna en timtaxa

I denna artikel visar jag grunderna för hur man kan beräkna timtaxa för finansiering av detaljplanearbete på en kommun (samt berör jag även konsultarbete). Genom att räkna ut en timkostnad för handläggningstider leder modellen fram till en timtaxa som vi ska debitera intressenten/kunden. Modellen kan även användas för att räkna ut timtaxa för andra verksamheter. […]

Read More
4 september, 2019
Illustration av hur en detaljplan påverkas av olika intressegrupper

En förenklad teoretisk modell Nedan har jag sammanställt en förenklad teoretisk modell av hur en detaljplan påverkas av olika intressegrupper. Illustrationen är en väldigt förenklad version av verkligheten. För varje intresse som beaktas tillkommer en ny oval som representerar intressegruppen. Ju fler intressegrupper (sakägare, nyttjanderättsinnehavare, politiska partier mm) som påverkas och blir en del av […]

Read More
20 augusti, 2019
Exakta fastighetsgränser i detaljplanen. Var går gränsen för exakthet?

Många har redan sett, och fler kommer att se, utbildningsfilmen "Över gränsen" från Boverket och Lantmäteriet (har du inte sett den kan jag varmt rekommendera den - se klipp/länk i slutet av denna artikel). Filmen handlar om varför det är viktigt med korrekt kartunderlag  när man tar fram detaljplaner. Vad är en exakt gräns? Befintliga […]

Read More
23 mars, 2019
Tidsplanering för detaljplaner. Mall för tidplan för detaljplaner (i Excel).

Ladda ner mallen (senast uppdaterad 2019-03-24 kl 11.09): MALL: Tidplan för detaljplan.xlsx Att ta fram en tidplan för olika projekt kan låta lätt för den som inte är van vid att ta fram en tidplan. I verkligheten är det knepigt, och det finns alltid olika faktorer som kan påverka en tidplan. Den allra enklaste typen av […]

Read More
16 mars, 2019
Detaljplanering: Varför är det så viktigt att lösa frågan om parkeringsplatser inom arbetet med en detaljplan

Att jobba med detaljplanering handlar inte enbart om att rita linjer och färglägga en karta. Arbetet med att ta fram en detaljplan innebär att samordna väldigt många frågor, att i enlighet med plan- och bygglagen, ta hänsyn till och väga allmänna intressen mot enskilda intressen, väga flera olika allmänna intressen mot varandra, väga olika enskilda […]

Read More
19 maj, 2018
Att vara tjänsteperson, del 1: Att inte tycka, att inte tänka

Jag tänkte påbörja en serie korta reflektionsinlägg gällande hur jag ser på rollen att vara anställd som tjänstepersoner i en politiskt styrd organisation. Att inte tycka, att inte tänka Jag är en person som tänker, och därmed tycker i såväl små som stora frågor. Att tycka hör dock inte hemma i min roll som tjänsteperson. […]

Read More
11 mars, 2018
Arbetspendling per kommun 2016

Inpendling och utpendling Andel förvärvsarbetande som bor och arbetar inom den egna kommunen Underlag och verktyg Källa: SCB. Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 - 2016. Statistik bearbetad i gratisprogrammet QGIS av Ulf Liljankoski. Färgskalorna är framtagna in ColorBrewer 2.0 för att säkerställa att kartorna är läsbara för personer med […]

Read More
27 februari, 2018
Har hyresgäster rätt att överklaga en detaljplan?

Det snabba och enkla svaret på frågan om hyresgäster har rätt att föra talan mot ett beslut om att anta en detaljplan är: Ja, hyresgäster har rätt att föra talan mot ett beslut om att anta en detaljplan. Sakägare & Nyttjanderättsinnehavare En vanlig missuppfattning är att hyresgäster inte har rätt att överklaga en detaljplan då […]

Read More
16 november, 2017
Solstudier och skuggstudier i SketchUp

Inledning I den här artikeln ska jag visa hur man utför skugg- och solstudier i SketchUp, och hur man sammanställer en enkel solstudierapport. Artikeln är dock inte en "steg för steg"-guide som visar hur du klickar dig fram i programmet, utan visar framförallt på möjligheterna med SketchUp, och vad du kan tänkas vilja ha med […]

Read More
26 oktober, 2017
Plankostnadsavtal: Bilagor. (Konsten att skriva tydliga plankostnadsavtal).

Denna artikel spinner vidare på min tidigare artikel gällande klarspråk, tydlighet och begriplighet i kommunala sammanhang. Artikeln är skriven på ett sätt som förutsätter att du sedan tidigare besitter en del kunskap gällande vad detaljplanering innebär, hur ett planarbete påbörjas, att möjligheten att ta ut en utgift för detta arbete finns reglerat i  12 kap. […]

Read More
23 oktober, 2017
Informationsrutor/faktarutor för planbeskrivningar (detaljplaner)

Ladda ner dokumentet Här kan du ladda ner dokumentet med informationsrutorna. Word-format | Pdf-format Språklagen och Klarspråk I Språklag (2009:600) anges att språkanvändningen i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, samt att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. I offentlig verksamhet […]

Read More
17 september, 2017
Rättspraxis: Gestaltningskrav vid bygglov, i relation till bestämmelser i detaljplanen. (Mål nr: P 9218-16)

I denna artikelserie, gällande rättspraxis, avhandlar jag olika domstolsbeslut som berör plan- och bygglagen, miljöbalken, jordbalken, förvaltningslagen och andra intressanta lagar som berör samhällsplaneringen. Framförallt belyser jag hur de olika domarna kan hjälpa till att avgöra hur en detaljplan kan och bör utformas för att uppnå kravet om att tydligt reglera den avsedda bebyggelsen, byggnadsverk […]

Read More
11 juni, 2017
Rättspraxis: Dagvattenhantering i detaljplan. (Mål nr: P 9489-16)

Bakgrund I det här målet fastslog Mark- och miljööverdomstolen Gällivare kommuns beslut att anta detaljplan för fastigheterna Gällivare 4:18 m fl (Andra Sidan). Domen kan ge en vägledning gällande hur långt man kan tänkas behöva redovisa hanteringen av dagvatten, översvämningsrisk och erosionsrisk i planhandlingarna (plankarta och planbeskrivning). Mål nr: P 9489-16 Datum för avgörande: 2017-05-18 Länk till målet: P 9489-16 Länk till […]

Read More
9 januari, 2017
Kommentar till artikeln Johannes Norlander: ”Vi lever i en unik tid av förfulning” på Arkitekten.se

I artikeln ”Vi lever i en unik tid av förfulning” skriver Arkitekten.se om vad som är fel med dagens arkitektur i Sverige. "Vi är ett U-land i arkitektur som låter våra barn växa upp i byggbaracker", säger Johannes Norlander som avslöjar att systemfelen i dagens bostadsbyggande slagit igenom till och med i Kasper Salin-prisade Studio 1. […]

Read More
17 december, 2016
Planmosaik. Kartunderlag för bygglov och planbesked i QGIS: Kartan - ett inlägg i debatten

Jag håller, som jag tidigare skrivit om, på att utforska hur QGIS kan användas inom kommunal verksamhet. I den här artikeln kommer jag att beskriva hur QGIS kan användas för att ta fram användbart underlag vid bygglovshantering och planbeskedsprocessen. I denna artikel kommer jag att utgå ifrån att läsaren har en del förkunskaper gällande bygglovsprocessen […]

Read More
25 september, 2016
Affärsstrategi för nyproduktion av flerbostadshus

Detta inlägg bör framförallt läsas som en teoretisk affärsstrategi som kan tillämpas, och uppmuntra, till att öka bostadsbyggandet/nyproduktionen av flerbostadshus. Strategin utgår från hur jag själv hade arbetet med frågan om jag skulle ge mig in på bostadsmarknaden idag. Innan man börjar behövs givetvis, som vanligt, en någorlunda förståelse för bostadsbehovet på den ort man vill bygga […]

Read More
3 juli, 2016
Publicera detaljplaner på en webbkarta med hjälp av QGIS

Just nu håller jag på att titta på hur man kan använda QGIS till att publicera detaljplaner på en webbkarta. Ambitionen så här långt har inte varit att hitta lämpligast sätt, eller djupdyka i vad och hur man publicerar detaljplaner på bästa sätt, utan jag har fokuserat på snabbt, enkel och gratis. I detta skede har […]

Read More
10 juni, 2016
Rita detaljplaner i QGIS. Projekt "QGIS för detaljplaner"

Under det här året har jag experimenterat med möjligheten att ta fram detaljplaner (plankartor med bestämmelser) i QGIS. I början av året var jag i kontakt med Karl-Magnus Jönsson (GIS-utvecklare på på Kristianstad kommun) samt David Allansson (privatperson med intresse för att ta fram detaljplan i QGIS), då jag var nyfiken på möjligheterna att ta fram […]

Read More
30 januari, 2016
Fastighetsvärdering

Att förstå grunderna i fastighetsvärdering kan komma till nytta när du jobbar med samhällsplanering. Hur värderar man en fastighet? Hur skapar man förutsättningar för viljan att investera i fastigheter? Vilka aspekter är viktiga för fastighetsägarna? Vilka ekonomiska incitament krävs för att privata aktörer ska vara intresserade att bygga och drifta hyreslägenheter? Varför sänker man inte hyran i […]

Read More
8 december, 2015
Stadskärneutveckling: Handlingsplan för att "rädda" handeln i centrum

Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte tar ställning för eller emot externa köpcentrum. Såväl externa köpcentrum som e-handel och postorder (distanshandel), är likt handeln i stadskärnor, olika former av försäljningsmetoder som fungerar så länge de skapar ett värde för konsumenten. I detta inlägg kommer jag dock att diskutera några aspekter som butiker i stadskärnan idag bör beakta […]

Read More
3 juni, 2015
Lär dig, och fördjupa dig i, QGIS

Den här artikeln är tänkt som en samlingsartikel med länkar till webbplatser där man kan hitta information om programmet QGIS och dess funktioner. Artikeln är under utveckling och uppdateras med jämna mellanrum. För den som inte är vet vad QGIS är, så är det en programvara för bearbetning av geografiskt information (GIS står för geografiska informationssystem), och kan användas till […]

Read More
20 april, 2015
"Instagramar" via SPiLs (Samhällsplanerare i Lund) Instagram-konto denna vecka

Den här veckan sitter jag och "instagramar" via SPiLs (föreningen Samhällsplanerare i Lund) Instagram-konto. https://instagram.com/spilund/ Och här hittar du mer information om föreningen: http://www.spilund.se/

Read More
17 april, 2015
Högst servicebredd & Högst servicegrad i Sveriges kommuner (grafik)

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Högst servicebredd i Sveriges kommuner Högst servicegrad i Sveriges kommuner Servicebredd i Sveriges kommuner Hur servicegrad beräknas Servicebredd baseras […]

Read More
14 april, 2015
Hur man ritar en detaljplan

Detta är en samlingsartikel för information om hur man ritar en detaljplan. Framförallt har inlägget som syfte att samla webbaserad information, och introducera hur man tar fram och ritar detaljplaner. Inlägget uppdateras med ny information. Så här gör Nybro kommun en detaljplan Detaljplan för MicroStation Detaljplaner i Topocad - Webinar 20141212 Topocad 15 planmodul, för […]

Read More
29 mars, 2015
Handelsområden och externa handelsområden i förhållande till befolkningstäthet (grafik)

Som en del i projektet där jag studerar förhållanden mellan fysisk planering (i detta fall externa handelsområden), och servicebredd, servicegrad och sociala relationer/socialt kapital, tar jag fram en del grundkartor att utgå ifrån. Kartorna på bilden redovisar: Befolkningstäthet i invånare/km2. Förhållandet mellan befolkningstäthet och handelsområden med minst 100 anställda. Förhållandet mellan befolkningstäthet och externa handelsområden med […]

Read More
17 mars, 2015
Handelsområden i Sverige

År 2010 fanns det 395 handelsområden, med minst 100 anställda, i Sverige. I dessa handelsområden räknas även centrum i tätorter in (t ex stadskärnor) samt handelsområden belägna utanför centrum. Statistiska centralbyrån definierar handelsområde, i detta fall, som "sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilhandel sker" med minst 100 anställda. Sedan 2010 har några handelsområden tillkommit. Dessa […]

Read More
21 november, 2014
Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum?

En statistisk analys av sambandet mellan servicebredd och servicegrad i skånska centralorter, och avståndet till externa köpcentrum i Skåne. Artikeln kan även laddas ner i pdf-format här: Hur påverkas de skånska tätorternas servicebredd och servicegrad av externa köpcentrum? 1. Inledning En återkommande diskussion inom stadsbyggnadsdebatten är diskussionen om hur externa köpcentrum påverkar vår livsmiljö, både […]

Read More
14 oktober, 2014
Stadens triumf av Edward Glaeser och bokens aktualitet för den svenska stadsbyggnadsdebatten

”Om framtiden ska bli grönare måste den bli mer urban. Täta städer erbjuder en livsstil som medför mindre bilkörning och mindre bostäder att värma upp och kyla ner. Någon dag kommer vi kanske att kunna köra bil och temperera våra bostäder med nästan inga koldioxidutsläpp, men fram till dessa finns det inget grönare än asfalt.” […]

Read More
11 september, 2014
Gällande Helsingborgs Dagblads artikel "Bråttom med brottet" i Åstorp

Detta är en kommentar till artikeln "Bråttom med brottet" i Helsingborgs Dagblad. Artikeln diskuterar Åstorp kommunen och stenbrottet "Makadamen". Stenbrytningen i stenbrottet har nyligen lagts ner, och man arbetar nu med olika framtidsvisioner gällande vad man ska göra med stenbrottet. Helsingborgs dagblad skriver: "/.../ i nuläget finns det bara idéer. Som konceptet med ett äventyrsland […]

Read More
21 november, 2013
Svenska stadsfilmer

För den som är intresserad av stadens historia, är ett bra sätt att sätta sig in i hur stadsbilden såg ut och hur olika stadsrum använts att bland annat studera äldre skönlitteratur och andra texter, studera avbildningar såsom målningar, fotografier, vykort och filmer samt  givetvis att läsa nutida rapporter som redan studerat stadens historia. En […]

Read More
29 oktober, 2013
Observationer kring hur stadskärnor används för olika aktiviteter: Tennis

Jag samlar på idéer kring hur olika stadskärnor och torg används. På vilket sätt de tas i anspråk för aktiviteter som de inte direkt är avsedda för av invånare. Detta är den andra observationen från Åstorp centrum där torget används för sportaktivitet. Förra gången var det fotboll, denna gången är det tennis. Själv uppskattar jag […]

Read More
29 augusti, 2013
Turism och det ekonomiska läckaget - Gynnas turistdestinationen ekonomiskt av turismen?

Inledning Denna artikel tar form av en introduktion till begrepp som jag funnit intressanta och värda att fördjupa sig i inför framtida studier gällande turismens ekonomiska inverkan på samhället och turistdestinationer ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag har framförallt valt att titta på det som kallas linkage (kopplingar) och leakage (läckage), alltså hur turistdestinationen påverkas av de […]

Read More
30 juli, 2013
Oxfiléindex

 "Åh, vi var på det här underbara stället som man knappt hittar till. Med en jättemysig innergård och den godaste oxfilén jag någonsin smakat." Jag håller på att arbeta med och lansera Oxfiléindex. Till skillnad från bl a mikroekonomiska idéer och "space syntax"-hypoteser som pekar på att framgångsrecepten i en god placering av affärsverksamheter menar jag på […]

Read More
25 juli, 2013
Reflektioner gällande debattartikeln "Helsingborg, öppna ögonen!" i Helsingborgs Dagblad

Mer politiskt korrekt kan nog inte en debattartikel bli än Helsingborg, öppna ögonen! av Anna Molén Thorson i Helsingborgs Dagblad (2013-07-25). "Helsingborg, liksom andra städer måste få vara en plats där människor möts, går, cyklar, sitter och älskar i." Detta är något jag möter varje gång jag är i Helsingborg, "en plats där människor möts, […]

Read More
25 juli, 2013
Turism, autenticitet och ackulturation

Detta är en mindre uppgift som ingår i kursen SO13 TR032G Turismens pris 7,5 hp. Uppgift: Diskutera betydelsen av autenticitet utifrån hur turism kan förvandla den traditionella kulturen på en destination; hur och varför kan en destinations ”äkthet” antingen förminskas eller förstärkas genom turism? Svar: Om man väljer att se resandet som en pilgrimsfärd en resa, […]

Read More
23 juli, 2013
Mallorca och öns problem med vattenförsörjning, skapade av turism

Detta är en mindre uppgift som ingår i kursen SO13 TR032G Turismens pris 7,5 hp. Mallorca var den spanska turistö som mina föräldrar tog med mig och min bror, tillsammans med släktingar och vänner, flera gånger. Detta var under 1980-talet och jag var sju till nio år gammal. Då tänkte jag inte givetvis inte över […]

Read More
10 juli, 2013
Musik för stadsplanering. Del 23. Bastille – Pompeii

Del 23 i min serie med musik för stadsplanerare blir Pompeii med  Bastille. Oh, denna ambivalens, denna motsättning i att både älska och hata den plats vi bor på är ett återkommande tema. Se även låten Jag har varit vilsen, Lisa av Parken, "Den här stan som gör mig så hög, den här stan kan få mig så låg". Känslan är […]

Read More
2 juni, 2013
Stadskärneutveckling och socialt kapital

Stadskärneutveckling och socialt kapital Stadskärneutveckling i småstaden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på det sociala kapitalet Denna artikel kan även laddas ner som PDF här: Stadskärneutveckling och socialt kapital. Kort sammanfattning Problem/Bakgrund: Stadskärnornas handel slås ut av externhandel och e-handel. Stadskärnorna i småstäderna töms på folk och butikslokalerna gapar tomma. Kommunerna kämpar för att […]

Read More
26 maj, 2013
Förtätning - Ett hotet mot den sociala gemenskapen?

En förhärskande tanke som genomsyrar såväl utbildning som stadsbyggnadskontor idag är idén om förtätning. Förtätning "syftar på nybyggnation mellan tidigare bebyggelse" (Henrikson & Weibull 2008:10). En illusion av sanning Det farligaste med förhärskande idéer är att grundtanken i dem väldigt sällan ifrågasätts. De blir enkla begrepp att använda sig av när man kommer med "förbättringsförslag". […]

Read More
19 maj, 2013
Lokala utvecklingsgrupper - Sociala och ekonomiska vinster

Vad händer när handeln på landsbygden och småorter slås ut? När de ekonomiska vinsterna i att driva en butik/ett företag inte är tillräckligt stora för att göra det ekonomiskt hållbart? Ekonomiskt kapital + Socialt kapital = Tillräcklig vinst När det ekonomiska kapitalet blir lidande blir ibland det sociala kapitalet lidande på dessa orter. De boende visar många […]

Read More
6 maj, 2013
Musik för stadsplanering. Del 22. Ulf Lundell – Öppna landskap

Del 22 i min serie med musik för stadsplanerare blir Öppna landskap med  Ulf Lundell. Samhället är i ständig förändring, trender uppstår och trender dör. Idag är det urbana landskapet populärt, storstaden är ett populärt resmål, likväl som en populär plats att flytta till. Bor du inte i stad är du antagligen en av "bönderna", du bor på en plats ute på […]

Read More
15 april, 2013
Sweco och Telia anordnar tävling i PC-spelet SimCity

Är du som jag en sådan person som en gång i tiden gillade att spela TV- och datorspel, men som idag känner att spela är att lägga tid på oviktiga saker, får svårt att slappna av för att det finns så många vettigare saker att göra? Eller är du helt enkelt en person som kan […]

Read More
9 april, 2013
En uppdatering kring vårens projekt gällande småstadens stadskärna

Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade bloggen. Förklaringen till detta är att jag under ett antal veckor ägnat mig åt att fördjupa mig i de urbansociologiska aspekterna kring småstaden. Dels har jag jobbat med att fördjupa mig i teori och ta fram teoretiska instrument som ska hjälpa till att utvärdera kommunernas satsningar på […]

Read More
18 februari, 2013
Skillnaden på praktisk kunskap och teoretisk/akademisk kunskap

Här kommer ett inlägg som inte direkt är kopplat till stadsplanering. Det är ett ämne som intresserat mig ända sedan jag startade mitt företag 2006. Jag har tidigare skrivit en inlägg på min blogg om företagande och e-handel: Tjäna pengar på e-handel: Sluta lyssna på ”experterna”, där jag diskuterar skillnaden på vad experternas teoretiska kunskap rekommenderar dig att […]

Read More
15 februari, 2013
Socialt kapital – Ett mätbart värde?

Inledning Denna artikel har sin utgångspunkt i begreppet socialt kapital. I fokus står frågan, som jag kopplar till min forskning kring hur man mäter socialt kapital och hur man kan främja socialt kapital i ett samhälle. För att kunna undersöka hur och vad som ska mätas och samlas in i min forskning måste begreppet socialt […]

Read More
8 februari, 2013
Triangeln - Omgestaltning av Triangeltorget i Malmö

Detta inlägg ingår i en serie publicerade studieuppgifter som vi utför vid utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling & planering på Malmö högskola. Detta är ett grupparbete vi gjorde i kursen Den attraktiva staden (tyvärr en kurs med potential som visade sig vara en otroligt dålig kurs p g a okunniga lärare). Vårt uppdrag var kort sagt att omgestalta torget […]

Read More
3 februari, 2013
Musik för stadsplanering. Del 21. The Kinks - Village Green

Del 21 i min serie med musik för stadsplanerare blir Village Green med The Kinks. Något som ofta glöms bort i diskussionen kring hållbar stadsplanering är mindre städer, eller mindre orter kanske är en tydligare definition. Själv har jag inte riktigt bestämt mig för vad som definieras som en storstad, småstad, småstad, sovstad, by etc. Internationellt sett vet jag inte ens om […]

Read More
20 januari, 2013
Litteraturlista, Sociologi: Kandidatkurs i Sociologi (SOCK01), Lund. Vår 2013

Den här terminen kommer jag att ägna till att slutföra min kandidatexamen i sociologi vid Lunds Univeristet, kurs SOCK01. Jag är alltså framme vid den punkt där jag tidigare tog en paus från sociologin för att driva mitt företag på heltid. Som tidigare är detta en preliminär litteraturlista och jag lägger upp den på bloggen […]

Read More
16 januari, 2013
Cityhandel, externhandel & e-handel. Rädslan för samhällsförändringar upprepar sig.

Idag diskuteras det mycket kring hur vi ska skydda oss mot externa köpcentrum och en av deras negativa effekter som bland annat leder till döende stadskärnor där den lokala handeln slås ut. Det finns givetvis andra frågor att diskutera kring detta, t ex negativ miljöpåverkan och hur lokala sociala möjligheter påverkas mm. Denna artikel kommer […]

Read More
16 januari, 2013
HSB vill bygga ett Turning Torso i Stockolm för att "Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke"

Idag skriver Fastighetstidningen att "HSB planerar att bygga ett 'Turning Torso'-projekt i Stockholms innerstad och lanserar nu en tävling för arkitekter". Man citerar Håkan Falk, vd på HSB Bostad med orden "Vi tänker bygga ett Turning Torso-projekt i Stockholms innerstad. Stockholm behöver ett spektakulärt landmärke" och "Turning Torso är ett bra exempel på en byggnad […]

Read More
14 januari, 2013
Förundersökning: Medborgardialogen kring kvarteret Bryggeriet

Projektansvariga: Anja Piirainen John Torebo Gregorius Lina Jönsson Nils Hedenmo Rebecca Jolstrand Sofia Wendel Ulf Liljankoski Vesna Stevic Inledning Under kursen Urban integration på Malmö Högskola fick vi i uppgift att göra en förundersökning inför EU-projektet CitiSpyce. CitiSpyce är en akronym för ”Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities […]

Read More
28 december, 2012
Mossgraffiti - Måla graffiti med mossa

Igår släppte svenska Språkrådet sin nyordlista för 2012. Det ord som tilltalade mig mest var Mossgraffiti. Så här beskriver Språkrådet ordet: mossgraffiti ökad användning: graffiti med mossa. 2009. I stället för miljöfarliga färger växer nu trenden att blanda mossa med yoghurt, öl och socker i en mixer. Smeten målas sedan på väggar, stenar och krukor. Efter några veckor […]

Read More
20 december, 2012
Dagens hyresreglering leder till bostadsbrist

"Det är långt ifrån givet att det finns en automatik mellan marknadshyror och ett ökat byggande av hyresrätter" skriver Lotta Hördin i Helsingborgs Dagblad. Ett resonemang som bör nyanseras. En sak som är säker är att dagens hyresreglering leder till bostadsbrist i innerstäderna samtidigt som lägenheterna i stadens ytterområden gapar tomma. Nu frågar du dig […]

Read More
9 december, 2012
Turism i Åstorp - Nya grepp från Åstorps kommun

Under sommaren 2012 gjorde jag en kortare förstudie av turismens utvecklingspotential i Åstorp med fokus på Makadammen, ett stenbrott som ägs av Skanska och vars täkttillstånd går ut om ett år . Idag läser jag i Helsingborgs dagblad att Åstorp kommun nu diskuterar att bilda ett bolag som ska hjälpa entreprenörer att utveckla området till ett av Skånes […]

Read More
27 november, 2012
Arkitekturanalys av Rådhuset i Helsingborg

Inledning När jag besöker Helsingborg finns det en byggnad som drar min blick till sig, Rådhuset vid Stortorget. Går jag förbi det kan jag inte låta bli att stirra på byggnaden. Varför jag inte kan sluta stirra på den är ett stort frågetecken, och ett lika stort frågetecken är varför jag aldrig tagit reda på […]

Read More
12 november, 2012
Musik för stadsplanering. Del 20. Arcade Fire - Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Del 20 i min serie med musik för stadsplanerare blir Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) med Arcade Fire, och när vi ändå är igång så bjuder jag även på Sprawl I (Flatland) av samma band. Jag får erkänna att ibland är ord bara vackra även om de inte har någon mening. Ibland fastnar man för […]

Read More
14 oktober, 2012
Studieobjekt: Offentliga sittplatser i Barcelona

Denna artikel ingår in en liten snabbstudie av stadsplaneringen i Barcelona. Under vistelsen i Barcelona tittade jag på vilka offentliga sittplatser som fanns. Sittplatserna delades upp i primära sittplatser såsom bänkar och stolar avsedde för att just sitta på och sekundära sittplatser såsom murar, pollare, fontäner, trappor och andra avsatser som användes som sittplatser även […]

Read More
14 oktober, 2012
Studieobjekt: Ramblan som stadsrumstyp i Barcelona

Denna artikel ingår in en liten snabbstudie av stadsplaneringen i Barcelona. Samtliga av de ramblor jag tittat på i Barcelona, Las Ramblas, Rambla del Raval och Rambla de Poblenou hade en liknade fysisk grundkaraktär och ett allmänt känt ord som passar som samlingsnamn är att kalla den boulevarder (utan att fördjupa mig i definitionen för […]

Read More
14 oktober, 2012
Studieobjekt: Gatuhörn i L´Eixample, Barcelona

Denna artikel ingår in en liten snabbstudie av stadsplaneringen i Barcelona. I området L´Eixample i Barcelona har man skapat en rutnätsplan, kallad Cerdaplanen, där de olika kvartern får avskurna hörn. Detta har medfört att korsningarna i området fått en en speciell karaktär där hörnen kommit till användning för olika funktioner.   Under ett besök i […]

Read More
8 oktober, 2012
Filmer som marknadsför städer och platser

Romantik, erotik och sex, det är de bästa sätten att sälja in en stad på. Ja, romantik och sex säljer det mesta. Ett bra exempel på att sex fungerar som säljargument är de innehållslösa porrfilmerna. Det krävs helt enkelt inget bra manus, inget bra skådespeleri, inget bra foto och inte heller någon bra regi för […]

Read More
7 oktober, 2012
Dokumentärfilm: Urbanized

Urbanized är en dokumentärfilm av Gary Hustwit från 2011 som handlar om stadsbyggnad och urbanisering. Filmen tar upp både klassiska och moderna idéer och aspekter kring urban design och stadsplanering. Man diskuterar utmaningen med att designa morgondagens städer då 75% av världsbefolkningen uppskattas bo i ett storstadslandskap år 2050. Filmen fungerar bra som en introduktion […]

Read More
26 september, 2012
Musik för stadsplanering. Del 19. Anna-Lena Löfgren - Lyckliga gatan

Del 19 i min serie med musik för stadsplanering blir Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren. Lyckliga gatan med Anna-Lena Löfgren är en välkänd låt. Den svenska texten skrevs av Britt Lindeborg och inspirerades av Gamla Hagalund där Lindeborg växte upp. Gamla Hagalund var en ort och förstad till Stockholm som låg i Solna kommun. På 1960-talet bestämde man sig […]

Read More
25 september, 2012
Space Syntax - Gratis program

När man vill en enkel analys av rumslig integration utan att djupdyka i sociala kontexter gör man ibland en Space Syntax-analys. De gratisprogram jag hittat är följande: AJAX: Software for Generalised Space Syntax Ladda ner AJAX: Software for Generalised Space Syntax Syntax2D Ladda ner Syntax2D UCL Depthmap Ladda ner UCL Depthmap

Read More
24 september, 2012
Stadsbyggnad under antiken enligt Vitruvius

Det finns en anledning till att städer ser ut som de gör, varför de har en viss stadsplan, varför kvarteren är byggda på ett visst sätt och varför gatorna löper genom staden som de gör. Stadens form påverkas av tidsanda och rådande kultur. Vitruvius Vitruvius var en arkitekt och ingenjör i antikens Rom (född ca […]

Read More
22 september, 2012
Vi måste skapa stadskärnor som fungerar utan handel

Idag stirrar man alldeles för blint på hur man ska få handeln i stadskärnorna att blomstra trots att man på många hålla satsar på att bygga allt fler externa köpcentrum. Enligt mig är synen på handel och vikten av handel i stadskärnan/centrum snedvriden. Det viktiga är inte att det finns handel i centrum. Klarar sig […]

Read More
28 augusti, 2012
Informationsfilm: Man of ACTION (1955)

Här har vi ytterligare en film från USA som förespråkar privata initiativ i upprustandet av de amerikanska städerna. Filmen gjordes av organisationen ACTION (American Council to Improve Our Neighborhoods) som hade som mål att mobilisera invånarna att ta hand om sina hus och bostadsområden från att förslummas. Organisationen var en gång en stark och välkänd […]

Read More
28 augusti, 2012
Dokumentärfilm: The Baltimore Plan (1953)

The Baltimore Plan är en film av Encyclopedia Britannica som visades runt om i USA 1953. Det är en film som dramatiserade The Baltimore Plan som var ett program igångsatt 1945 för att lösa problem och rusta upp slumområden i Baltimore. I filmen följer vi utvecklingen från att ta reda på vilka problem som finns i området […]

Read More
28 augusti, 2012
En övertygande stadsplan - Anpassa informationen till olika grupper

När man tar fram en stads- eller samhällsplan, det kan gälla allt från centrumutveckling till anläggandet av en ny park eller bostadsområde, finns det flera olika grupper som måste informeras och "övertygas" för att man ska få igenom den. Informationen bör anpassas för det olika grupperna för att den ska vara lätt att förstå ur […]

Read More
26 augusti, 2012
En förstudie av turismens utvecklingspotential i Åstorp

Inledning ”Turism och resande ger inkomster för många företag och skapar arbetstillfällen. Den ger samhället skatteinkomster och är en förutsättning för att skapa och utveckla en större och mer attraktiv infrastruktur.” (Terpstra 2011:5) Med ovanstående citat från Tillväxtverkets Fakta om svensk turism vill jag förklara varför det kan vara en god idé att satsa på […]

Read More
23 augusti, 2012
Dokumentärfilm: När Domus kom till stan

Hittade precis filmen När Domus kom till stan på YouTube då den inte längre är tillgänglig på SVT. Filmen är uppdelad i sex klipp på YouTube. Information om filmen Dokumentärfilmaren Anders Wahlgren har besökt 14 städer från norr till söder och granskat en av de största stadsomvandlingar som skett i vårt land. Han reser till […]

Read More
8 augusti, 2012
Litteraturlista, Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik, Lund, Höst 2012

Till hösten 2012 har jag bestämt förutom att fortsätta mina studier på programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö även fortsätta komplettera mina japanska arkitekturstudier med studier av europeisk arkitektur genom att gå kursen Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik i Lund. Kursen har publicerat följande litteraturlista (observera dock att denna inte är […]

Read More
8 augusti, 2012
Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 3, Höst 2012

Snart dags för höstterminen 2012, termin 3, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Byggd miljö: Den attraktiva staden, 15 hp (BY158B), Planprocessens ekonomi, 5 hp (BY178B) och Urban integration, 10 hp (BY179B). Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är […]

Read More
6 augusti, 2012
Besök i Jakriborg

Jakriborg är bostadsområde i Hjärup som ligger i Staffanstorps kommun (mellan Lund och Malmö). Området har uppmärksammats på grund av sin arkitektoniska stil som tydligt inspirerats och byggts för att likna medeltida hansastäder. Jag tror inte att det egentligen är någon större skillnad på det här bostadsområdet än andra nya områden. Bara att arkitekturens form […]

Read More
19 juli, 2012
Dokumentärfilm: The Pruitt-Igoe Myth

The Pruitt-Igoe Myth är dokumentärfilm som diskuterar det omtalade Pruitt-Igoe. Pruitt-Igoe var ett bostadsområde i Saint Louis, Missouri, USA som ofta får agera som ett exempel på hur den modernistiska arkitekturen misslyckades med att skapa fungerande bostadsområden. Området byggdes under 1950-talet och efter att ha förfallit i flera år revs hela området 1972. Intentionerna var […]

Read More
10 juli, 2012
Besök på Yangtorp

Under veckan gjorde jag ett besökte jag Yangtorp för att reka inför min skånska arkitekturrunda. Yangtorp är numera ett ödehus som ligger utanför Hörby/Önneköp. Byggnaden var menad att bli ett "tempel" och konferenscenter med betoning på Qigong och personlig utveckling. Företaget bakom Yangtorp gick dock i konkurs och byggnaden som byggts i en kinesisk tempelstil står idag […]

Read More
18 juni, 2012
Bilder: Köpcentrum - Lekland, barnpassning, gatulyktor, stenlagda gator

I flera av mina inlägg gällande hur utvecklarna av stadskärnan bör lära sig samma läxa som de som utvecklar de externa köpcentrumen lärt sig. Läxan om att du inte enbart kan erbjuda handel som utbud om du vill skapa en levande och attraktiv plats. Många köpcentrum och större butiker erbjuder idag gratis barnpassning och lekland. […]

Read More
7 juni, 2012
Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Aktivitetscentrum – Lekplats i centrum Ulf Liljankoski Om Aktivitetscentrum – Lekplats […]

Read More
5 juni, 2012
Townhouse - Japanhuset i Landskrona

Under en kurs jag gick, kallad Japans konst, arkitektur och visuella kultur, fastnade jag för den klassiska japanska synen på rumsupplevelse och arkitektur. Detta har lett mig till att prata om just japansk arkitektur med vänner och bekanta. I en av dessa diskussioner då jag pratade om Villa i Nipponbashi fick jag höra om ett […]

Read More
3 juni, 2012
Är det cityhandeln som ska rädda cityhandeln?

Helsingborgs Dagblad publicerade idag en artikel som heter "Söndagsöppet fick fart på stan". Artikeln verkar ingå och vara del 1 i en artikelserie de kallar Levande Stadskärna? I artikeln har man jämfört citylivet i Helsingborg med citylivet i städer av samma storlek. Man diskuterar bl a hur "söndagsöppet borgar för liv och rörelse i Örebros centrum". […]

Read More
3 juni, 2012
Musik för stadsplanering. Del 18. Love Antell - Gatorna Tillhör Oss

Del 18 i min serie med musik för stadsplanering blir Gatorna Tillhör Oss med Love Antell från Florence Valentin. I skrivande stund hittar jag ingen video med albumversion om av låten, men det finns en akustisk version från Kulturbloggen. Lyssna gratis på YouTube: Love Antell - Gatorna Tillhör Oss Lyssna gratis på Spotify: Love Antell - […]

Read More
24 maj, 2012
Kulturmiljö med riksintresse

Välkommen till Nyvång ------ Kulturmiljö med riksintresse Jaha, tänkte jag, och vad är det som får mig att vilja flytta hit? Vad är det som får mig att starta ett företag här? Men framför allt, vad är det som får mig att trivas här?

Read More
16 maj, 2012
Dokumentärfilm: How the Dutch got their cycle paths

I den korta informationsfilmen How the Dutch got their cycle paths berättas historien om hur Nederländerna fick sin väl utbyggda cykelvägsinfrastruktur och vilka problem som ledda fram till att man valde att satsa på att bygga ut cykelvägarna. Problem med ökad motortrafik, många dödsfall i trafikolyckor och ökat oljepris ledde fram till att medborgare och politiker engagerade sig i […]

Read More
15 maj, 2012
Vykort från Utopia av Ola Andersson

Kort om Vykort från Utopia I boken Vykort från Utopia ger författaren Ola Andersson en bild av hur Stockholms stadsplanering ser ut idag. Han resonerar kring hur det kommer sig att stadsplaneringen ser ut som den gör idag, samt får vi en kortare diskussion kring vad som är fel och vad som Andersson vill förändra. Andersson […]

Read More
13 maj, 2012
Dokumentärfilm: Sossen, arkitekten och det skruvade huset

I Sossen, arkitekten och det skruvade huset får se hur delar av arbetsprocessen såg ut när man ville förverkliga byggandet av Turning Torso i Malmö. Vi möter arkitekten Santiago Calatrava, byggherrarna, entreprenörerna och visionären Johnny Örbäck och följer deras väg genom ekonomi och produktion till ett slutfört projekt. En dramatisk berättelse bakom kulisserna vid bygget […]

Read More
12 maj, 2012
Pyttebron i Ängelholm. Fallstudie: Kommunal utvecklingsplanering

Detta inlägg ingår i en serie publicerade studieuppgifter som vi skriver vid utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling & planering på Malmö högskola. Detta är ett grupparbete vi gjorde i kursen Planeringsteori och demokratiska processer. Pyttebron i Ängelholm Fallstudie: Kommunal utvecklingsplanering av Saman Ataeian Fevzi Hoxha Ulf Liljankoski Vesna Stevic Inledning I Trafikplan för Ängelholm 2011-2020 diskuterar man trafiken i […]

Read More
12 maj, 2012
Byggd miljö: Människa, vardag och planering - Individuell uppsats

Detta inlägg ingår i en serie publicerade studieuppgifter som vi skriver vid utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling & planering på Malmö högskola. Kvalitén på innehållet i dessa studieuppgifter är inte alltid hög. Följande text fick jag i alla fall VG på (Man kan inte få högre än VG 😉 ) även om jag hade svårt att anpassa […]

Read More
9 maj, 2012
Nybörjartag i Google SketchUp - Del 2

Vår kurs Digitala verktyg I har nu börjat och tid till att lära sig hantera Google SketchUp är inlagd i schemat. I denna uppgift kallad "Villan Exteriör" skulle vi skapa en 1½-2 plans villa med trädgård. Jag tog chansen att ge mig på ett av mina favoritvillor i Åstorp. Jag använde dock bara villan som […]

Read More
25 april, 2012
Musik för stadsplanering. Del 17. Parken - Jag har varit vilsen, Lisa

Nu har jag äntligen hittat en ny låt som får en hedersplats i min lista över stadsplaneringsmusik. En gammal favoritlåt som jag halvt glömt bort, Jag har varit vilsen, Lisa med Parken. Detta är ytterligare en låt med det alltid återkommande temat där staden får symbolisera samt hyllas för dess goda kvalitéer men också beskylls […]

Read More
17 april, 2012
Byggemenskaper: Förslag och diskussion kring hur man etablerar idén

Jag var på ett seminarium om byggemenskaper 15 april 2012 anordnat av svenska föreningen för byggemenskaper. Här kommer jag kort förklara vad byggemenskaper är, dock är artikeln framför allt skriven för att diskutera det jag anser vara den största utmaningen för att etablera byggemenskaper i Sverige. Kort om byggemenskaper Byggemenskaper kan kort sammanfattas som "en […]

Read More
11 april, 2012
Konsten att marknadsföra en stad: Freiburg

Destinationsmarknadsföring När man pratar om marknadsföring av städer brukar de flesta tankar kretsa om hur städerna lockar turister med utmanande arkitektur, historiska byggnader, museum med välkända kulturarv och shoppingstråk. I allmän destinationsmarknadsföring är även sol och bad, avkopplande miljöer, aktiviteter såsom skidåkning och bergklättring samt strövområden i naturen något som man lyfter fram. När det […]

Read More
10 april, 2012
Villa i Nipponbashi av Waro Kishi

Industrialized vernacular Villa i Nipponbashi (Nipponbashi house) som byggdes 1992 är ett av arkitekten Waro Kishi mest kända verk. Byggnaden ses som en prototyp och har fått ligga till grund för flera av Kishis senare byggnader, t ex Villa i Shimogamo, Villa i Higashi-Nada och Murasakino Wakuden (Fridh, 2004:199) Waro Kishi ville i sin arkitektoniska stil förena […]

Read More
9 april, 2012
Det japanska rummet - Traditionell machiya

En japansk machiya kan kort beskrivas som en byggnad där man kombinerat butikslokal med bostadshus avsedda för handelsmän och hantverkare. Byggnadstypen kallas ie-mise. Kristina Fridh beskriver byggnaden som en förening och ett samspel mellan det privat och det offentliga rummet (Fridh, 2004:106). Dessa byggnader kan man fortfarande se i Japan, bland annat i centrala Kyoto. Den klassiska machiyan är […]

Read More
7 april, 2012
Hyror i stadskärnan

Tidigare har jag kort skrivit om hur allt fler butikslokaler står tomma i Åstorp centrum. Det är givetvis inte enbart i Åstorp centrum som butik efter butik stänger i stadskärnan, utan det händer även i större städer som t ex Helsingborg. Jag får erkänna att jag inte har allt för stor kunskap gällande vilka skatter etc som fastighetsägare […]

Read More
6 april, 2012
Butiker i höghus: Culture Casbah (Törnrosen Tower)

I dagarna presenterade Malmö Stad det vinnande bidraget i en arkitekttävling där man tagit fram förslag på ett nytt landmärke (läs byggnad) som "ska ge ett nytt stadsrum och hjärta till Rosengård och bidra till att området vitaliseras". I förslaget presenterar men även idéen om att placera butiker på flera våningar i bygganden. I pressmeddelandet talar man […]

Read More
2 april, 2012
Stadskärnan som aktivitetscentrum - Småstadens framtid?

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Stadskärnan som aktivitetscentrum - Småstadens framtid? I många småstäder dör stadskärnan. Butiker […]

Read More
1 april, 2012
Dokumentärfilm: The Sustainable City

I dokumentärfilmen The Sustainable City diskuterar man hållbar/grön arkitektur. Bland annat diskuteras ytligt hur man kan lösa trafik- och utsläppsproblem genom att få stadsborna att ta sig till grön- och rekreationsområden inne i staden istället för att ta sig ut ur staden, samt kollektivtrafikens roll i att ta invånarna till dessa platser. Man pratar även om […]

Read More
23 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-23

Grönskande stadsodling smyckar Scantomten Nu ska Scantomten blomstra. Det blir möjligt att både odla och skörda grönsaker. Temat stadsodling följer med ända fram till Flower & Garden Show i juli. Bostadsplaner för bryggeritomten Den stora bryggeritomten där Pripps till och med 1993 bryggde öl kan komma att förvandlas till bostadsområde. Fastighetsägaren har via sitt förvaltningsbolag […]

Read More
21 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-21

Klostergården kan få station Klostergården kan få pågatågsstation 2019. Men det förutsätter att det blir fyra spår mellan Lund C och Flackarp. Allt värre bostadsbrist hotar tillväxten Lågt byggande Bostadsbristen har blivit ett hot för tillväxten. Men ett rejält uppsving i bostadsbyggandet är inte att vänta inom den närmaste tiden från de fyra börsnoterade byggbolagen. […]

Read More
20 mars, 2012
Intressanta stadsrum: Milano, Colonne di San Lorenzo/Basilica of San Lorenzo

Colonne di San Lorenzo/Basilica of San Lorenzo i Milano Här samlas en ovanligt stor mängd personer, tar stadsmiljön i anspråk och omskapar rummets identitet. Det livfulla torget framför kyrkan där bl a studenter samla umgås och festar. En av de mest spännande stadsrummen jag besökt. Tyvärr hade jag ingen bra kamera med mig den kvällen.  

Read More
19 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-19

Från lyx till ungdomsbostäder HSB Malmö byter fokus från det lyxigare boendet på Turning Torso till att bygga billigare lägenheter för yngre som vill ut på bostadsmarknaden. Det är en viktig anledning till att styrelsen nu har tagit beslut om att sälja ut sitt flaggskepp i Västra hamnen. Beslutet att sälja Turning Torso var väntat […]

Read More
19 mars, 2012
Film: Saga City - Our communities facing climate change

En tecknadfilm om hur bilen har blivit ett måste och den onda cirkeln som gör att bilen fått mycket utrymme och leder till miljöproblem och säkerhetsproblem. Fin Jane Jacobs-inspirerad lösning för att komma till rätta med klimatproblem och skapa en levande stad. Helt i linje med många av dagens rådande idéer om hur ett samhälle […]

Read More
17 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-17

Turning Torso till salu samt här: HSB säljer Torson och här: Turning Torso till salu HSB Malmö vill sälja Turning Torso för att få loss pengar till 1 000 hyreslägenheter som antingen ska byggas eller köpas under de närmaste åren. Framtidens Ängelholm ska stakas ut i ny plan Ängelholm ska få en ny översiktsplan som […]

Read More
16 mars, 2012
Dokumentärfilm: Thinking Cities (Networked Society - Ericsson)

I Ericssons film Thinking Cities som ingår i deras Networked Society pratar man om urbaniseringen och intervjuar forskare. Då filmen gjorts av Ericsson (mest känt för mobiltelefoner) handlar den givetvis om kommunikation i städer och hur nya kommunikations- och informationsteknologier påverkar städerna lokalt, regionalt och globalt. Man diskuterar allt från medborgarnas deltagande  i den lokala […]

Read More
15 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-15

Mindre är mer på Ångfärjan Avgörande blir om politikerna kan övertyga helsingborgarna och genomföra en öppen och seriös dialog, skriver Ingrid Runsten om de nya planerna för Ångfärjan. Framtiden oviss efter nya planer Nya byggplaner för Hamntorget innebär än en gång att framtiden är oviss för The Tivoli i Helsingborg. Nu bygger vi blå linjen […]

Read More
13 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-13

”Stockholm riskerar en död stadskärna” Stockholms innerstads status som riksintresse är ifrågasatt. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) har träffat landshövdingen för samtal – och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) vill skrota den ”fluffiga” lagen. Länsstyrelsens sågning av Citybanans nya stationshus har startat en het debatt. Nya idéskisser för Ångfärjetomten Under en presskonferens på tisdagen meddelade Peter Danielsson […]

Read More
11 mars, 2012
Destinationsmarknadsföring - Historia - Ekonomiska faktorer - Del 1

Det finns en nästan en allmänt vedertagen inställning om att städer, platser, kommuner, regioner och länder bör marknadsföra sig. Frågan handlar ofta inte om om man bör marknadsföra staden, utan framföra allt om hur man ska marknadsföra staden. Diskussionen kring destinationsmarknadsföringens vara eller icke-vara pågår enbart i skuggan av marknadsföringsdebatten. Kanske frågar man sig varför man […]

Read More
11 mars, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-03-11

Dags att avskaffa integrationsministern Integrationsministerns vecka i Rinkeby borde bli till ett årtionde. Minst. Men egentligen är det är dags att avskaffa integrationsministern helt och transformera statsrådsuppdraget till ett annat. Sverige behöver en miljonprogramsminister och ett miljonprogramsdepartement. Det skriver förortsdebattören Carlos Rojas med anledning av att Erik Ullenhag flyttar sitt kontor till förorten en vecka. […]

Read More
7 mars, 2012
Dokumentärfilm: Hjärtat av Rosengård

Hjärtat av Rosengård handlar om stadsdelen Rosengård i Malmö. Man tar lite kort upp historia om området, pratar om mediebilden, lite klassisk "idrottsklubben räddade mig från...", jobb och utbildning samt möte med boende i området. Dokumentären ger en liten inblick i området och ger en mer positiv mediebild av Rosengård som visar att stadsdelen är […]

Read More
27 februari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-02-27

Projekt ska kartlägga turismen på Kullahalvön Hur kan Kullahalvön bli mer attraktiv för den tillfällige besökaren? "Visit Höganäs" ska undersöka vad som saknas och sedan åtgärda bristerna. Nya upplevelser och sport lockar Turkiet ligger i topp men i sommar reser svenskarna både till väster och öster. Åt ena hållet lockar USA med billig dollar åt […]

Read More
27 februari, 2012
Statistisk analys: SPSS, PSPP och gretl - Gratis program

SPSS När man jobbar med statistisk analys kommer man ofta i kontakt med programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS kostar dock ca 50 000 kr och normalt inget man vill införskaffa om programmet bara är en liten del av ens företagande eller om man bara vill jobba med det hemma. Visst kan man få […]

Read More
21 februari, 2012
Geocaching: Gå på skattjakt och se din stad med nya ögon

Nu ska jag tipsa om ett av mina favoritsätt att upptäcka min omgivning på - Skattjakt! Eller geocaching som det heter. Överallt, runtomkring dig, döljer sig skatter som du kan hitta med hjälp av din iPhone eller en GPS-mottagare. Mugglare Mugglare, ett ord jag inte stött på förrän jag första gången testade geocaching. Känner du […]

Read More
21 februari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-02-21

Byuppror med olika fokus Krav på allaktivitetshus i Gantofta, rop på cykelväg i Mörarp, behov av idrottshall i Vallåkra och önskemål om allmän upprustning i Kattarp. Pågatågen kom, men satsningarna i vissa småorter har hittills gått spårlöst förbi. Miljonsatsning ska lyfta Planteringen Planteringen är en hårt utsatt stadsdel med hög arbetslöshet, bidragsberoende och ohälsa. Kommunen […]

Read More
7 februari, 2012
Föreningar för stads- & samhällsplanerare

Är man intresserad av stads- och samhällsplanering finns det flera föreningar som kan vara intressanta att bli medlem i. Jag har inte kolla på alla men tänkte tipsa om ett par som jag känner till. Har du själv några tips på föreningar som kan vara av intresse får du gärna kommentera nedan. Föreningen för Samhällsplanering […]

Read More
3 februari, 2012
Slottet Uwajima Castle - Tsurushima-jo, Japan

Slottet Uwajima - Tsurushima-jo Uwajima även kallat Tsurushima-jo är ett japansk slott som ursprungligen byggdes år 1596 i Uwajima, Ehime, Japan. Byggherre och arkitekt var Tōdō Takatora som tros ha varit delaktig i byggandet av upp till tjugo slott. Takatora var en ansedd slottbyggare som var duktig på att utnyttja sig av topografin som ett […]

Read More
1 februari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-02-01

Ungdomar ska sommarjobba som samhällsplanerare Åtta ungdomar får i sommar jobba med samhällsplanering på kommunen. Dessutom smids planer kring en samlingsplats för ungdomar nära Kullagymnasiet. Taxikaoset fortsätter vid Knutpunkten Taxikaoset fortsätter utanför Knutpunkten i Helsingborg. Bil efter bil tränger sig fram genom flerdubbla rader med parkerade bilar. Minst varannan bär taxiskylt. Tutorna överröstar varandra när […]

Read More
31 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-31

Bro över Hälsan kostar på Den länge omtalade bron över Hälsovägen lär dröja ytterligare. En ny utredning visar att investeringskostnaden för den kortaste av de tre sträckningar som studerats blir 36-48 miljoner beroende på konstruktionen. Plus och minus för Öresundsbron Öresundsbrokonsortiet summerar minskat bilpendlande men ökad vinst för 2011. Splittring om Stadsparken Små ändringar på […]

Read More
31 januari, 2012
Anledningen till att privata markägare tvingas avstå från sin mark (få sin mark exproprierad)

Anledningen till att man exproprierar mark ”Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning” (2 kap 1 § ExL 1972:719 [Expropriationslagen]) Att få mark exproprierad innebär att någon tvingas avstå från sin mark […]

Read More
31 januari, 2012
Sakägare i en detaljplaneprocess enligt PBL 2010:900 - Möjligheten att påverka detaljplaneprocessen

Vem är sakägare? Sakägare blir de som berörs av detaljplanen, som inte kan räknas in i grupperna hyresrättsinnehavare, bostadsrättsinnehavare, myndighet, länsstyrelse, kommun, intresseorganisation eller allmänhet, och som har intresse i området som ska detaljplaneras. Vem som är sakägare finns inte uttryckligt angivet i plan- och bygglagen (PBL) men normalfallet är att man i första hand […]

Read More
31 januari, 2012
Detaljplanprocessen enligt PBL 1987:10 och skillnader i PBL 2010:900

Normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 Vid ett normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 ska kommunen efter att ha tagit fram ett program samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndighet och andra kommuner som berörs av det nya detaljplansförslaget. Det också beredas tillfälle till samråd med sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt andra myndigheter och enskilda som har ett väsentligt […]

Read More
27 januari, 2012
Shintohelgedomen Ise Jingu

Shintohelgedomen Ise Jingu Ise Jingu är en Shintohelgedom på östkusten i Japan ursprungligen byggt på 300- och 400-talet. Shinto är en inhemsk japansk religion där man dyrkar naturen, kami. Religionen förespråkar i sin ursprungliga form inte någon särskild arkitektur eller ritualer. Det etablerades dock platser som var heliga och man tror att dessa platser blev […]

Read More
27 januari, 2012
Dokumentärfilm om samhällsplanering & Spelfilm för samhällsplanering

Det kan alltid vara intressant att se lite dokumentärfilmer om samhälls- och stadsplanering, slippa luta sig över böckerna och istället luta sig bak i fåtöljen, få informationen presenterad i ljud och rörlig bild. Jag har nu börjat leta efter filmer om stadsplanering - både dokumentärfilm och spelfilm. För att gör det översiktligt kommer jag dela […]

Read More
27 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-27

Gågata efter raggarrunda I höstas firade Kullagatan 50 år som gågata. Under alla år har det sagts att detta var Sveriges första gågata. Men Piteå har också gjort anspråk på samma titel. Kärr med unika arter får långtida skydd Skåne har nu fått sina första skyddade kärr, som har ett sällsynt växt- och insektsliv. Det […]

Read More
23 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-23

Sveriges minsta studentbostad finns i Lund Sveriges minsta studentbostad är en liten stuga i Lund på 8,8 kvadratmeter. Minimal bostadsyta är ett sätt att pressa ner hyrorna. Studenter får tävla om minsta bostaden Vem vill bo i Sveriges minsta bostad? Nu får Lunds studenter chansen att tävla om hyreskontraktet för denna kombibostad på 8,8 kvadratmeter. […]

Read More
23 januari, 2012
Musik för stadsplanering. Del 16. Maia Hirasawa – Gothenburg

Många städer har personifierats, de har fått en själ, ett hjärta, en personlighet. Vi beskyller vår stad för något den gjort mot oss, tackar den för något den givit oss. Vi säger farväl till staden när vi flyttar därifrån, vi omfamnar staden när vi flyttar in och vi hälsar ibland på vår gamla vän, staden, […]

Read More
22 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-22

Hastigheten kan sänkas från 50 till 40 I dag kör var fjärde bilist rakt genom centrum utan att stanna. Nu ska kommunen försöka minska genomfartstrafiken med lägre hastigheter i centrala stan. I Malmö har man gjort just det - med färre skadade och bättre miljö som andra effekter. Men det finns också farhågor. Långsammare trafik […]

Read More
20 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-20

Gröna bostäder i gammal värmecentral Den gamla värmecentralens byggnader på Augustenborg i Fosie (Malmö) kan bli plats för bostäder. På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att skicka ut detaljplanen på remiss till förvaltningar, sakägare och andra som berörs. Grillvänliga balkonger - nytt lägenhetskoncept Nytänkande behövs när bostadsmarknaden sviktar. I Ursvik, Sundbyberg, lanserar Piteå-företaget sitt ”a license to […]

Read More
18 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-18

Glesbygden töms på folk i allt snabbare takt Gapet har blivit rekordstort mellan kommuner som tynar bort och de som växer så det knakar. Det visar en bearbetning av ny befolkningsstatistik som DN har gjort. Drygt varannan kommun i Sverige tappar invånare. Kroglivet tecken på tillväxt Trygghet och närheten till både stortstad och natur. Det […]

Read More
17 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-17

Sthlm arkitektur Hans G Anderssons projekt Sthlm arkitektur lanseras. Här kan du se bilder på byggnader och uppleva arkitekturen i Stockholm. Läs även på Hans blogg. Galleriorna tar över Stockholm Antalet köpcentrum i Stockholm har aldrig tidigare varit så stort – inte heller antalet besökare. Finns det någon gräns för hur många ­gallerior man kan […]

Read More
16 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-16

Triangeln skjuter i höjden Det första av de tre planerade exklusiva höghusen på Triangeln kan börja byggas efter sommaren. Nu rivs delar av de gamla spårvagns- och busshallarna. Om några år kan cirka 300 bostäder finnas i området. 50 miljoner till energisnåla byggnader i Malmö Sju byggherrar i Malmö ska visa att det går att […]

Read More
16 januari, 2012
Musik för stadsplanering. Del 15. Jay-Z feat. Alicia Keys – Empire State of Mind

Som du kanske märkt har jag nu dragit ner på takten med att publicera stadsplaneringsmusik. Min plan vara att jag skulle publicera en låt i veckan från september till jul. Sagt och gjort, nu har jag gått över till att publicera musik de gånger jag hittar något nytt. Mitt eget arkiv med stadsplaneringsmusik är tomt, […]

Read More
15 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-15

Dumbo – bykänsla mitt i New York Ett stopp österut från Manhattan ligger det mest lockande på New Yorks trendkarta. Längs East River, inklämt mellan två ikoniska brofästen, sträcker Dumbo ut sig. En gång ett mörkt och härjat industriområde – i dag en av stadens snabbast växande stadsdelar. Vill skapa ett filmcentrum på Kullahalvön Regissören […]

Read More
13 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-13

Får dela ut egen post "Ibland får man ta till alternativa lösningar för att fullfölja ett uppdrag." Det säger Postens distriktschef Rolf Weiffert om Malmö stad och Postens nya projekt i södra Sofielund. Positive Footprint Housing – ett internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande Positive Footprint Housing är ett samarbetsprojekt i Göteborg mellan Chalmers, […]

Read More
12 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-12

Akut vattenbrist i världens megastäder Tre miljoner människor blir stadsbor varje vecka. Med snabbt växande befolkning, som kräver mer och mer vatten, och klimatförändringar som förväntas öka frekvensen och intensiteten i extrema väderhändelser, måste företag förbereda sig för de ekonomiska och affärsmässiga riskerna förknippade med vatten. Och regeringar kan inte längre stå bredvid och titta […]

Read More
11 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-11

Lund väntar – Malmö kör Malmö anslår 29 miljoner. Lund ännu inte en krona. En supercykelväg mellan de båda städerna ska det bli. Den ska bli rak, utan korsningar, få läplanteringar och ha fyra filer. Nya linjer från Malmö Airport Ryanair utökar sin trafik från Malmö airport. I vår börjar man flyga till Barcelona och […]

Read More
10 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-10

Bo bättre Lars-Eric Jönsson om H+ som ett stycke bostadspolitik, ett område som regeringen annars helt överlämnat till marknaden. Låga vakanser i Malmöregionen Tillväxten i Malmöregionen har varit kraftig de senaste åren. Neswec tror att utvecklingen med låga vakanser fortsätter långsiktigt. Backahill ny aktör i planerade handelsområdet En tredje aktör har dykt upp i exploateringsplanerna […]

Read More
9 januari, 2012
Den samtida staden och dess utmaningar. Den döende stadskärnan.

Denna artikel ingår in en serie där jag diskuterar stadskärnans framtid där jag anser att det är en förlegad syn att se centrum som ett handelscentrum och att man istället bör eftersträva att skapa ett aktivitetscentrum. Alla artiklar i serien samlas i kategorin aktivitetscentrum. Den samtida staden och dess utmaningar. Aktivitetscentrum - den döende stadskärnans räddning. […]

Read More
9 januari, 2012
Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 2, Vår 2012

Snart dags för vårterminen 2012, termin 2, på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö. Terminen består av tre delkurser i stadsplanering: Digitala verktyg I, Byggd miljö: Människa, vardag och planering och Planeringsteori och demokratiska processer. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma […]

Read More
9 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-09

Åstorp planerar för framtiden Hur ska kommunen vara attraktiv för både boende och företag framöver? Borde man införa en 24-timmarsmyndighet och hur ska man förhålla sig till sociala medier? Det är några trender som finns med i en ny omvärlds- och framtidsanalys. Familjens hem hotas av stationsbygget Niels Guldberg-Kjär och hans fru Taina och ett […]

Read More
5 januari, 2012
Trender i samhället som påverkar stadsplaneringen: Mattställning

Ja, det är en o så liten detalj men ändå har den fått en alldeles egen plats i många bostadsområden. Mattbankarställningen, eller mattställningen, pisk- och torkställningen för mattor alltså. Som du läst så vet jag inte ens riktigt vad det heter, men ställningen har ändå lämnat spår i många områden. Ibland står ställningen kvar och […]

Read More
5 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-05

Scandlines vill inte ha fasta förbindelser Scandlinesfärjornas framtid ligger i politikernas händer. Efter drygt ett år vid rodret för dansktyska Scandlines räknar vd Bengt Pihl med att det dröjer innan det byggs fler fasta förbindelser. Företagare: "Kom inte hit" Dödsskjutningarna får nu företagare att uppmana affärsbekanta att inte bo eller ha möten i Malmö. Fråga: […]

Read More
4 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-04

Checkpoint samlingspunkt för bilburna turister Till Checkpoint Sweden utanför Åstorp hittar både utländska och inhemska turister. I år har säsongen varit över förväntan. 1 500 personer har besökt Checkpoint under sommaren. Varje dag. Kommunlån lösning för fyra järnvägsspår Kittla regeringen och Trafikverket med löfte om kommunala pengar så kan de fyra järnvägsspåren på stambanan till […]

Read More
2 januari, 2012
Nyhetstips inom stadsplanering 2012-01-02

Regeringen avslår BMX-överklagan Regeringen går på länsstyrelsens linje och avslår eller tar inte upp överklagandena som gäller detaljplanen för en BMX-bana i Sibirienskogen. Perstorp förtätas i nya planer Efterfrågan på kommunal tomtmark för bostadsändamål är stor i Perstorp. Regler för både en kommunal tomtkö och nya tomtpriser har klubbats under 2011, men nu behövs mer […]

Read More
30 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-30

Pennstreck förvirrande i byggärende Förvaltningsrätten avslår en bygglovsansökan för några hus nära Visby flygplats efter tre år, sedan ett brett pennstreck skapat förvirring i ärendet. Regeringen godkände Havsbadsplanen Nu är sista ordet sagt om detaljplanen för den äldre bebyggelsen i Havsbaden. Regeringen avslår överklagandet från några fastighetsägare och godkänner planen på allt utom en punkt. […]

Read More
28 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-28

Varning för att bygga svart Den som målar om huset utan bygglov tvingas betala en byggsanktionsavgift på 21 400 kronor, oavsett vad bygg- och miljönämnden anser. Nu vill nämndens ordförande varna för effekterna av den nya plan- och bygglagen. Grannar sågar höghusplan Säkerheten kring järnvägen, trafiklösningarna, parkeringsplatser och anpassning till det gamla bostadsområdet – det […]

Read More
23 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-23

Ännu mörkare för Saltkristallerna Det föreslagna kongressprojektet vid Hamntorget skulle påtagligt skada den riksintressanta stadsmiljön. Både Riksantikvarieämbetet och Boverket går på samma linje som länsstyrelsen. Fråga: Hur objektiva är Riksantikvarieämbetet och Boverket synpunkter och var ligger intressena för personerna bakom beslutet? Kollar förutsättning för OS-ansökan Finns det tillräckligt många bäddar i Åre-Östersundsområdet, ja då kommer […]

Read More
22 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-22

Linné slipper straffavgift Pizzeria Linné saknar bygglov och riskerade att få en straffavgift på 190 000 kronor. Politikerna valde en mjukare linje och ger nu ägaren två månader på sig att flytta verksamheten. Fråga: Finns det bättre lösningar än avgifter? Beslut om ny livsmedelsbutik nära I mitten av nästan månad säger av allt att döma […]

Read More
21 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-21

"H+ ett spännande projekt" Några frågor ... till Katrina Ekelund som studerar till landskapsarkitekt på Alnarp och är en av 30 studenter som på tisdagen presenterade sina tankar kring H+ på Ships lokaler på Bredgatan. Städerna där unga vill plugga Allt fler svenska ungdomar studerar utomlands, med hjälp av EU:s Erasmusprogram eller på egen hand. […]

Read More
20 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-20

Nystöddiga Malmö väntar inte på framtiden Enligt mediebilden är Malmö enbart en segregerad stad full av gangstrar och arbetslösa. Men Per Svensson tecknar i sin nya bok ”Malmö – världens svenskaste stad” ett hoppfullt porträtt av en nystolt residensstad. DN:s Georg Cederskog åkte söderut för att prata med fyra generationer Malmöbor om förvandlingen Bygglov för […]

Read More
19 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-19

”Smurfbyn” Júzcar ser ut att förbli helt och hållet blå När sydspanska byn Júzcar målades helt blå för att passa Smurfarna, var det meningen att den åter skulle bli vit när väl pr-jippot för de blå varelsernas film var avslutat. Men på söndagen talade det mesta för att byn kommer att bestå blå. Ännu ett […]

Read More
19 december, 2011
Musik för stadsplanering. Del 14. Joe Dassin - Les Champs-Élysées

Den fjortonde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Les Champs-Élysées med Joe Dassin. Alla gator borde fyllas med liv, alla gator borde fyllas med kärlek från de som bor där och alla gator borde få en egen kärlekssång. Antingen får kärlekssången komma spontant eller så får stadsplanerarna se till att engagera musiker. Att romantisera en plats […]

Read More
18 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-18

Förvirrande utspel om ny Öresundstunnel Först en HH-förbindelse, sedan gärna en tunnel mellan Malmö och Köpenhamn. Helsingborgs kommunalråd Peter Danielsson (M) är mycket tydlig med hur de olika Öresundsprojekten bör prioriteras. Tunnelbana under Öresund utreds En gemensam dansk-svensk förstudie dras igång efter årsskiftet för att belysa förutsättningarna för en tunnelbanelinje mellan Malmö och Köpenhamn genom […]

Read More
18 december, 2011
Hur man marknadsför en stad – Del 3: Tillfällig konst

Eh, he. Konst alltså. Jag älskar att definiera saker in i minsta detalj. Här tänkte jag dock generalisera ordet konst utan att gå för mycket in i diskussionen kring vad som är konst, vem som har rätt att visa upp sin konst och vilka konstformer man kan använda sig av, vem som är konstnär etc. […]

Read More
17 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-17

Hovrättens dom ett bakslag för cyklister Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Lundacyklisten Andreas Grass, som åtalats för att han cyklade på körbanan trots att det fanns en parallell cykelväg. Andreas Grass uppfattning är att det i vissa fall är säkrare att cyklister håller sig till körbanan. Stockholm är i akut behov av en okänslig politiker […]

Read More
16 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-16

Gerillakamp och stadsplaner Jörgen Andersson om H+-projektets framtid. Striden fortsätter om god åkermark Jordbruksverket ger sig inte utan försöker nu föra tvisten med Malmö stad om 48 hektar bördig åkermark till högsta instans. Malmö köpte marken 2008 med motiveringen att den behövdes för fortsatt utbyggnad av spårtrafiken. Men det har kommunen inte bevisat, tycker Jordbruksverket. […]

Read More
15 december, 2011
Lagtexter etc till kurs: Planprocessens juridik (BY153B)

Lagtexter och andra texter till kursen Planprocessens juridik (BY153B)  som du kan hitta på nätet. Lagtexter Expropriationslagen (1972:719) Fastighetsbildningslag (1970:988) Jordabalken (1970:994) Lag (1995:1649) om byggande av järnväg Miljöbalk (1998:808) Plan- och bygglag (1987:10) Plan- och bygglag (2010:900) Väglag (1971:948) Kommunallag (1991:900) Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar Övrigt Planering med nya förutsättningar: ny lagstiftning, nya värderingar, […]

Read More
15 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-15

Folket och konsten lägger till vid Oceanhamnen Under tolv timmar på lördag byter Oceanhamnen i Helsingborg skepnad till Folkets hamn. Då bjuds allmänheten in till ett kulturevenemang om konstens roll i samhällsutvecklingen. Nytt torg i Hyllie förenar stad och land Utbyggnadsområdet i södra Malmö är en plats med kontraster. Kring Stationstorget växer storskaliga byggnader fram. […]

Read More
14 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-14

Arkeologer ska följa tunnelbygge Det är inte bara byggare och grävare som kostar när Åhlénshusets och Bibliotekskvarterets parkeringsgarage kopplas ihop med tunnel under Storgatan. När jobbet sätts igång under våren ska det även finnas arkeolog på plats som övervakar schaktningen. Nu ställs odlingskrav på kolonisterna Odla minst 30 procent av ytan. Det kravet får nu […]

Read More
13 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-13

Plan för nya Slussen klubbades Med 51 röster mot 48 klubbade Stockholms kommunfullmäktige den nya detaljplanen för Slussen. Ibland tas svåra beslut som påverkar staden. Husskiss liknar WTC-attacken – anhöriga rasar De planerade tvillingtornen liknar de kollapsade New York-tornen just efter det att flight 175 kraschat i ett av dem. Anhöriga till 11 september-attacken rasar, […]

Read More
12 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-12

Oenighet om detaljplan för tågstation Majoriteten i kommunstyrelsen har beslutat att bevilja plantillstånd för den detaljplan som krävs för den nya tågstationen i Kvidinge. Moderaterna har inte gett upp hoppet om en planskild korsning och ville därför utöka detaljplanen. Fortsatt strid om badhusbygge Striden om badhusets placering lär fortsätta hela vägen upp i kommunfullmäktige. Omstridda […]

Read More
12 december, 2011
Musik för stadsplanering. Del 13. Thåström – Städer när jag blöder

Den trettonde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Städer när jag blöder med Thåström. Två låtar av Thåström på kort tid, då börjar man kanske undra om jag gillar Thåström lite extra? Nej, så är det inte, men jag har lyssnat en del på honom det senaste halvåret och han lyckades helt […]

Read More
10 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-10

Känner sig lurade på bygglov Syskonen Lilja känner sig lurade på både bygglov och pengar. De sålde sin ärvda lantbruksfastighet för att de inte fick bygga där. Nu har den nya ägaren slagit upp både bostadshus och stall på marken. 14-åring startar golfbana i centrum 14-årige entreprenören Tim Malmgren i Veberöd brinner för golf. I […]

Read More
8 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-08

Centrum eller Väla köpcentrum? Var finns julklappsjägarnas bästa jaktmarker i Helsingborg? Föredrar du mysiga kaféer och julstämning på Kullagatan eller gratis parkering på barnvänliga Väla? Fråga: Hur gör man centrum lika eller mer attraktivt och tillgängligt som en köpcentrum? Ny busslinje till ridhuset Busstrafiken i Helsingborg får fler avgångar, både när det gäller region- och […]

Read More
8 december, 2011
Fantasi, dagdrömmeri och den urbana miljön

Här kommer du inte att hitta några svar. Artikeln bör ses som en introduktion till ett ämne och kommer antagligen att skapa fler frågor än vad den ger svar. Jag kommer här att gräva i, eller åtminstone skrapa på ytan i frågan om hur hur den urbana miljön kan påverka oss med hjälp av estetisk […]

Read More
7 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-07

Nöjda pendlare sparar tid och pengar Citytunneln har förenklat vardagen för tågpendlarna på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. "Jag sparar en halvtimme om dagen", säger Maria Axelsson, som bor i Rydebäck söder om Helsingborg. Fråga: Om man utgår ifrån att samhället sparar pengar på kortare pendlings- rese- och frakttider, är det bara de större städerna […]

Read More
6 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-06

Buddisttempel inget tempel längre Kraven för bygglov blev för stora så nu väljer föreningen som skapat ett buddisttempel på Järnvägsgatan att i stället låta det vara bostad för en munk. - Får man inte lov att träffas 20 personer i en bostad eller ha ett årsmöte för sin förening i hemmet? – Jo, men med […]

Read More
5 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-05

Tropikariet slår rekord och växer Tre dammar där man kan klappa djuren, ett polarlandskap med pingviner och ett mangroveträsk. Tropikariet som slår besöksrekord i år har flera nya attraktioner på gång. Fråga: Hur främjar man etreprenörsskap och hur får man företagarna att etablera sig och stanna? Nya lägenheter står tomma De 47 nya lägenheterna i […]

Read More
5 december, 2011
Musik för stadsplanering. Del 12. Blur – Parklife

Den tolfte låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Parklife med Blur. Detta är en riktigt bra hjärntvättslåt om vi fokuserar på orden, inte innebörden. Parker, jag kan inte säga att jag gillar att fylla staden med parker, inte parker som ligger tomma i alla fall. Däremot gillar jag parker fyllda med människor […]

Read More
4 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-04

Miljonprogrammens utflyttare – en resurs för Sveriges landsbygder Många landsbygdskommuner ser i dag sin befolkning minska i antal. Detta skapar utmaningar som vårdbehövande äldre och allt färre yrkesverksamma. En möjlighet kan vara att koppla samman de personaltörstande kommunerna med de arbetssökande miljonprograminvånarna. Läs även på HD.se. Fråga: Är Jordbuksverket stadend fiende när de vill "locka […]

Read More
2 december, 2011
Hur man marknadsför en stad – Del 2: En TV-serie

Tidigare har jag skrivit om och gett exempel på hur man kan marknadsföra en stad med hjälp av en film. I den här delen gräver jag djupare i de rörliga bildernas värld som marknadsföringsverktyg för staden och hur man kan använda dem för att ändra attityder till ett bostadsområde eller en stad med både positivt […]

Read More
2 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-02

Under ytan på Rosengård Någonstans under Rosengård finns ett dolt rum. På väggarna finns berättelser och bilder, och i en tank mitt i rummet simmar en karp. I tv-serien "Under" berättas några historier från stadsdelen i fantasyform. Serien sänds i sex avsnitt på webben, med början i dag. I botten finns en långsiktig plan på […]

Read More
1 december, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-12-01

Ahmad vill ha tillbaka fritidsgården 17-årige Ahmad Mohsen vill ha tillbaka den gamla fritidsgården på Ättekulla. Det skulle förhindra stök, tror han. – Tyvärr verkar det som att kommunen inte förbättrar för unga förrän de ställer till problem, säger han. Fråga: Krävs verkligen fritidsgårdar för att förhindra stök? Mörarps brandstation blir bostad Den gamla brandstationen […]

Read More
29 november, 2011
När jag lärde mig att älska staden

När jag lärde mig att älska staden, var jag nio eller åtta år gammal. Enda anledningen till att jag kan placera in det i nästan specifik ålder är för att jag minns hur jag, min bror och min pappa satt och tittade på en film på SVT. Det var en amerikansk film som var textad på svenska. […]

Read More
28 november, 2011
Panoramafoto med iPhone

När man besöker olika platser för att samla in information till en rapport, artikel eller bara göra minnesanteckningar när man sett något  i staden eller landskapet som inspirerat en kan det ibland förenklar om man har ett panoramafoto som visar hur ett område ser ut. När jag är ut och tittar på städer brukar jag […]

Read More
28 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-28

Drömvärld på Rosengård Tjugo tonåringar från Rosengård har spelat in en ny tv-serie. På fredag har den premiär. En kärlekshistoria och en fisk under jord driver handlingen framåt. Skolområdet avgör huspriset Huspriserna i Djupadal varierar beroende på vilken sida av Bellevuevägen husen ligger. Orsak: Ena sidan tillhör Kroksbäcks rektorsområde och den andra Djupadalsskolan. Snökaos på […]

Read More
28 november, 2011
Musik för stadsplanering. Del 11. Per Myrberg - Trettifyran

Den elfte låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Trettifyran med Per Myrberg. Byggnader innehåller många minnen på gott och ont. Som barn, var jag som de flesta barn, jag ville bevara allt som det var, allt från kalsonger till hus. Jag minns hur jag grät när min pappa högg ner "mitt träd", det första trädet jag […]

Read More
27 november, 2011
Vision Rosengård (Malmö) 2030

Av Saman Ataeian Erik Lindén Ulf Liljankoski 24 november 2011 Vision Rosengård 2030 Med det nya Rosengård i Malmö vill vi uppnå en tätare stad, utan barriärer av vägar som avgränsar området och människor från varandra, vi vill ena Rosengård och förenklar rörelsen mellan de olika områdena. Genom att skapa en livfull stadsdel motverkas på […]

Read More
27 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-27

Hyresgästerna flyr Villa Skansen Det var tänkt som Helsingborgshems flaggskepp och det kostade på att rusta upp den bedagade skönheten. Omsättningen på hyresgäster har varit stor och i dag står flera lägenheter tomma.

Read More
25 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-25

300 nya bostäder föreslås Hus ända upp i åtta våningar kan om några år resa sig vid Ragnvallagatan. Peab och Akelius vill bygga nytt på ömse sidor om den och totalt föreslås Adolfsberg/Ragnvalla växa med cirka 300 bostäder. Slitsam resa mot nya Kullagatan för butiksägarna Ombyggnationen har drabbats av förseningar och varit långt ifrån smärtfri […]

Read More
24 november, 2011
Fixa gapen i fasaden som dödar gatan

För att skapa liv på stadens gator bör man göra plats för ett stort och rikt utbud av butiker, kaféer och andra verksamheter som lockar människor till gatan och vill man skapa en populär gågata måste man även få människorna att stanna. Människor lockar människor. Något som, enligt bl a Jan Gehl och Jane Jacobs, dämpar […]

Read More
23 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-23

Satsning på streetkulturen i Helsingör Den karaktäristiska ljudet från brädornas hjul hörs hela tiden och kidsen far fram och tillbaka, upp och ner i den nya anläggningen i Helsingör. "Det blir fler mötesplatser" Hallå där, Lotta Alvérus, projektledare vid Citysamverkan för event i julhandeln. Lyxbygget som blev ett sjunkande skepp Svenska Oceanic-Creations hade storslagna planer […]

Read More
22 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-22

MKB först ut i nya Hyllie – bolaget investerar drygt 200 miljoner i nya klimatsmarta bostäder MKB Fastighets AB investerar drygt 200 miljoner kronor i 89 nya lägenheter i kvarteret Marknadsplatsen 3 i Hyllie. LinköpingsBo2016 placeras i Västra Valla Samverkan, dialog och delaktighet mellan stadens invånare, lokalt näringsliv och kommunala aktörer har pågått intensivt under […]

Read More
21 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-21

Kommunen krävs på skadestånd för bygglovsmiss Drygt en halv miljon kronor vill ett par i Magnarp ha i ersättning från Ängelholms kommun för strul kring deras bygglov. Kommunens miss ledde enligt dem till stora mentala påfrestningar och ekonomiska uppoffringar. Hans drömvilla mättes ut fel När bygglovet godkändes trodde Ingemar Johannesson att saken var klar. En […]

Read More
21 november, 2011
Musik för stadsplanering. Del 10. Mark Ronson & The Business Intl - The Bike Song

Den tionde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten The Bike Song med Mark Ronson & The Business Intl. Att cykla är trevlig, så länge cykeln är lättillgänglig, inte blir stulen, går att pumpa när det behövs och går att ställa ifrån sig enkelt. Samtidigt vill man inte som gångtrafikant bli påkörd av cyklister varje gång man […]

Read More
21 november, 2011
Inventering och stadsdelsanalys av Rosengård i Malmö

Av Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård i Malmö har vi valt att begränsa vårt område. Det område vi framförallt inventerat ligger innan för den blå gränsdragningen vi har gjort på kartorna. På vissa kartor har vi dock valt att ta med […]

Read More
19 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-19

All anledning att borra vidare Staten bör satsa pengar på Södertunneln. Helsingborgs kommuns planer för det södra hamnområdet, kallat H+, fortsätter. Trots att den politiska ledningen för två månader sedan meddelade att Södertunneln, som hittills varit en viktig del av och nära nog en förutsättning för projektet, läggs på is tills vidare. Fråga: Vad tycker […]

Read More
17 november, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-11-17

Gekås-Boris: "Handlarna måste anpassa sig" Tv-profilen och Gekås-vd:n Boris Lennerhov kom till Landskrona och gav sin syn på centrumhandeln. Fler aktörer önskar HH-förbindelse HH-förbindelsen har nu flyttat in i den statliga infrastrukturplaneringen och för många aktörer blir den allt viktigare - exempelvis Norge. Från trämodeller till 3D-printing Ny teknik öppnar för nya möjligheter och det […]

Read More
14 november, 2011
Bilder - Ett bra redskap att försköna din vision med

Det är lätt att bli lurad och förförd av de vackra bilderna som bl a arkitektfirmor och stadsbyggnadskontor producerar för att sälja in nya kvarter, gator och byggnader. Ibland kan man höra att tidigare motståndare till ny bebyggelse och andra förändringar i staden ändrat åsikt efter att de sett bilderna. Vad de inte förstår är […]

Read More
14 november, 2011
Musik för stadsplanering. Del 9. Des'ree – Life

Den nionde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Life med Des'ree. Jag alltid gillat luftbalonger och glada färger, det har kanske inte mycket med städer att göra förutom om vi kopplar ihop det med marknadsföring, konst och event. Hon inleder dock låten med att beskriva parken och mörkret som skrämmer henne, […]

Read More
7 november, 2011
Musik för stadsplanering. Del 8. Thåström – En vacker död stad

Den åttonde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten En vacker död stad med Joakim Thåström. Dagens lärdom handlar om vackert och död, sen får ni tänka ut resten själv. Det är så vackert här, vackert här det är så vackert här, det är En vacker död stad! Lyssna på YouTube: Thåström […]

Read More
3 november, 2011
Nybörjartag i Google SketchUp

Nu har jag börjat lära mig hur 3D-modelleringsprogrammet Google SketchUp fungerar, vilket jag antar kan komma till nytta i framtiden när jag ska rita upp modeller av städer och stadsrum. Google SketchUp är ett gratisprogram där du kan rita 3D-modeller. Du kan ladda ner det här: Google SketchUp. Du hittar massvis med gratisguider på nätet, […]

Read More
31 oktober, 2011
I Sverige får vi inte välja hur litet vi vill bo

Ett nytt exempel på hur byråkrati styr och hindrar vår valfrihet kan vi se när Boverket stoppar byggandet av mikrolägenheter i Lund. Även om jag själv skulle välja det, kanske för att det räckt för mig eller kanske för att det passat under tiden jag letade efter annan lägenhet, så får jag inte bo i […]

Read More
31 oktober, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-10-31

Seniorer som medforskare för att förbättra stadsplaneringen Tunga kassar och en krängande buss är en svårlöst ekvation för de flesta, men för en äldre person kan det vara en nästan olöslig uppgift att få hem sina inköp med kollektivtrafiken. Ett nystartat forskningsprojekt vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan tar nu hjälp av seniorerna själva för […]

Read More
31 oktober, 2011
Musik för stadsplanering. Del 7. Magnus Uggla - Varning På Stan

Den sjunde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Varning På Stan med Magnus Uggla. Varför hänger vi på stan då? För att träffa andra, och för att visa upp oss själv är två anledningar. Påfågeldans i allra högsta grad. Det gäller för både tjejer och killar. Ge mig en schysst bänk […]

Read More
30 oktober, 2011
Trender i samhället som påverkar stadsplaneringen: Tennisplanen

I samhället går det trender som påverkar stadsplaneringen. Det handlar t ex om anläggandet av platser för  aktiviteter som för tillfället är populära. Trender kommer och går, det som är rätt vid en tidpunkt är fel vid en annan. TENNISPLANEN OCH DESS DÖD Ett exempel på en trend som kommit och gått, och som man […]

Read More
24 oktober, 2011
Nyhetstips inom stadsplanering 2011-10-24

Tänkte börja posta lite artikel- och nyhetstips kopplat till stadsplanering. Jag håller presentationen helt enkelt kort med länk till artiklarna och nyheterna. Med Hafencity i sikte Hafencity i Hamburg är ett av Europas största byggnadsprojekt. Det är också högintressant för Helsingborgspolitikerna som förebild och inspirationkälla till H+ området. HD har gått i politikernas fotspår i […]

Read More
24 oktober, 2011
Musik för stadsplanering. Del 6. Caesars – Burn the city down

Den sjätte låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är låten Burn the city down med Caesars (Caesar's Palace). Jag ska erkänna att jag har ingen aning om vad låten handlar om, men Caesars är bra, låten är bra, melodin är bra och albumet heter Love for the Streets. Tre bra och ordet city i en […]

Read More
20 oktober, 2011
Saltkristallerna i Helsingborg - Vad gick fel?

När man vill få igenom ett stadsplaneringsprojekt måste man också tänka i marknadsföringstermer. I Helsingborg blev det mycket skriverier och prostester när man planerade att bygga Saltkristallerna, ett hotell- och konferenscenter, där den gamla ångfärjestationen och nöjesstället The Tivoli ligger. Ångfärjestationen och The Tivoli skulle rivas och flyttas några meter bort och in skulle det nya […]

Read More
17 oktober, 2011
Musik för stadsplanering. Del 5. Anton Kristiansson - Lilla London

Den femte låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är  låten Lilla London med Anton Kristiansson. Lilla London är ett smeknamn för Göteborg som staden fick p g a den intensiva handeln som bedrevs i Göteborg av  Ostindiska kompaniet. Anton Kristiansson verkar inte vara så förtjust i sin stad men han stannar ändå. Jag […]

Read More
16 oktober, 2011
Motverka klotter med hjälp av graffiti

Ett vanligt grepp att använda sig av för att motverka klotter är att låta graffitikonstnärer måla på väggar i t ex gångtunnlar. Jag tänkte kolla lite mer på hur det fungerar i verkligheten. Blir det mindre klotter på de ställen där det redan finns graffiti på väggarna? Spontant, efter egna iakttagelser, tror jag att det […]

Read More
10 oktober, 2011
Svårt att inte vara trångbodd i Sverige

Utgår man från hur Boverket definierar trångboddhet i Sverige inser man hur svårt det kan vara att inte vara trångbodd: "TRÅNGBODDHET ENLIGT NORM 3 Om det bor mer än en person per rum i en bostad - kök och vardagsrum oräknat - betraktas hushållet som trångbott, enligt det som kallas norm 3. Sambor antas dock […]

Read More
10 oktober, 2011
Musik för stadsplanering. Del 4. Jacques Brel – Amsterdam

Den fjärde låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är Amsterdam med Jacques Brel. Låtens namn Amsterdam räcker för att den ska få vara med idag och den stora behållning är givetvis Jacques Brels kroppsspråk och inlevelse. Jacques har i alla fall lyckats övertalat mig att snart bege mig till Amsterdam. En dag ska någon sjunga […]

Read More
6 oktober, 2011
Jämförelse och diskussion av Jane Jacobs och Ebenezer Howard

En jämförelse mellan och diskussion av Inledning i Den amerikanska storstadens liv och förfall av Jane Jacobs och Author's Introduction och The Town-Country Magnet av Ebenezer Howard Inledning Vi kommer att börja med att titta på Ebenezer Howards inledning ”Author's Introduction” samt kapitlet ”The Town-Country Magnet” i boken Garden Cities of To-morrow (1898/1902). Howard vänder […]

Read More
3 oktober, 2011
Musik för stadsplanering. Del 3. YACHT – Psychic City

Den tredje låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är  Psychic City med YACHT. Skulle det inte vara underbart om staden kunde ge dig den här känslan: "I used to live live in a psychic city, I never knew what would happen in a day. I might be looking out the window And a […]

Read More
2 oktober, 2011
Ghost Bikes - Ett slag för ökad trafiksäkerhet för cyklister

CYKLISTER I STADSPLANERINGEN I stads- och trafikplanering sättes cyklister alltmer i fokus, i allt fler städer ser du skyltar som räknar antalet cyklister per dag och cykellederna byggs ut för att knyta ihop olika stadsdelar och tätorter. Att främja cykeln som transport medel är en del i arbetet med att skapa en hållbar utveckling och […]

Read More
28 september, 2011
Mögelbildningsmanifestet av Friedensreich Hundertwasser

Friedensreich Hundertwasser föddes 15 december 1928 i Wien och var en bildkonstnär, formgivare och arkitekt. Bland hans byggnadsverk hittar vi Hundertwasserhaus i Wien, Gröna citadellet i Magdeburg och Waldspirale i Darmstadt. I sitt manifest "Mögelbildningsmanifestet" vände sig Hundertwasser mot de absolut raka linjernas överrepresentation i dagens rationella arkitektur, samt ansåg han att dagens arkitektur inte […]

Read More
26 september, 2011
Musik för stadsplanering. Del 2. Journey - Don't Stop Believin'

Den andre låten som ingår i min guide om stadsplaneringsmusik är den numera på nytt populäre låten Don't Stop Believin' med Journey. Strangers waiting Up and down the boulevard Their shadows searching In the night Streetlights, people Livin' just to find emotion Hidin', somewhere in the night Köp Journey - Don't Stop Believin'.

Read More
25 september, 2011
Studera stadsplanering på distans vårterminen 2012

Mellan 15 september och 17 oktober är det dags att anmäla sig till kurser och program som startar våren 2012. Det finns en del kortare kurser på distans som man kan anmäla sig om både om man vill veta vad stadsplanering handlar om samt om man vill fördjupa sin kunskap om stadsplanering. Anmälan till kurser […]

Read More
25 september, 2011
Teorier om stadens framväxt och funktion

Inom all vetenskap möter man olika teorier som försöker förklara ett fenomen. Inom stadspanering finns t ex olika sätt att se på staden , hur den fungerar och hur den växer. Med teorierna försöker man förstå staden för sedan kunna planera den på för att det ska bli en välfungerande stad, eller för att lösa […]

Read More
19 september, 2011
Musik för stadsplanering. Del 1. Bruket - Stad som aldrig vaknar

Här börjar resan genom min underbara guide om stadsplaneringsmusik. Först ut är bandet Bruket med låten Stad som aldrig vaknar. "Gatorna rinner så sakta nu, att vi kommer drunkna i lyktornas ljus." Köp Bruket - Stad som aldrig vaknar.

Read More
18 september, 2011
Referat av The Polis av H. D. F Kitto

Detta är en studieuppgift som ingår i kursen Den medeltida staden. Böcker som det refereras till i texten är The City Reader och The Greeks. Inledning Artikeln The Polis av H. D. F Kitto är skriven 1951 och är ett kapitel ur Kittos bok The Greeks (1951). Artikeln The Polis har återpublicertas i och utgör […]

Read More
17 september, 2011
Hur man marknadsför en stad - Del 1: En film

MARKNADSFÖR STADEN MED EN FILM Man kan marknadsföra städer på många sätt. Ibland bygger man ett sort hus t ex Turning Torso i Malmö, andra gånger gör man en film som utspelar sig i staden. Receptet är enkelt - hitta en känd regissör som är beredd att åta sig jobbet, öppna stadskassan och vips så […]

Read More
16 september, 2011
Kvalitativ kunskap är viktigt vid ombyggnad av stadsdelar

När man planerar att bygga om en stadsdel, t ex om man ska rusta upp och göra de gamla miljonprogramsområdena mer attraktiva, är det viktigt att man har en dialog med de som bor i området. Man kan inte bara utgå ifrån studier från andra liknande  platser som byggts om eller enbart utgå ifrån goda […]

Read More
15 september, 2011
Småstaden och möjligheten att möta likasinnade

Ett vanligt antagande förutfattad mening är att det i småstaden inte finns "intelligenta" och "intressanta" person, eller likasinnade som man vanligtvis menar när man uttrycker sig så. Tittar man närmare på småstaden så tror jag att det finns lika många intressanta personer per tusen invånare som i storstaden. Problemet med småstaden är dock att det […]

Read More
14 september, 2011
Byggandet av arkitekturiskt utmanande byggnader och stadsutveckling

I många diskussioner och tankar kring dagens urbana utveckling hamnar ofta diskussionen om arkitektur och byggnader, med för ögat, utmanande och spännande design i centrum. När arkitekturen har blivit ett marknadsföringsverktyg för städerna glömmer man bort att främja levande gator och torg. En levande gata behöver inte gigantiska byggnader som Turning Torso för att leva […]

Read More
10 september, 2011
En stad utgörs av människor inte byggnader

En stads existens är helt beroende av människor. En plats fylld av byggnader men inga människor är ingen stad. En plats fylld med människor men inga byggnader kan vara eller kan bli en stad. KÄRNAN - STADENS SOCIALA FORM Väljer människan att stanna på en byggnadslös plats kommer enklare bostäder att sättas upp, tält och […]

Read More
8 september, 2011
Jane Jacobs om blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar

Jane Jacobs om fyra villkor som måste uppfyllas för att åstadkomma blomstrande mångfald i kvarter och stadsdelar: Stadsdelen, och så många av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som […]

Read More
8 september, 2011
Jane Jacobs om effektiv fysisk stadsplanering

Effektiv fysisk stadsplanering bör enligt Jane Jacobs följa dessa målsättningarna: Främja levande och intressanta gator. Låta dessa gator bilda ett sammanhängande nätverk som möjligt i en hel stadsdel av potentiell storlek och makt. Använda parker och torg och offentliga byggnader som delar i detta nätverk; använda dem för att öka och knyta vävens komplexitet och […]

Read More
8 september, 2011
Urban theory and the urban experience: encountering the city - Simon Parker hos Google Books

Boken Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker finns tydligen att läsa på nätet hos Google Books: Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker Läs Urban theory and the urban experience: encountering the city av Simon Parker:

Read More
8 september, 2011
Kreativitet. StorStadens Framtid av Åke E Andersson

Min vanliga problem när jag läser böcker är att jag fastnar i fotnoter (det verkar förresten heta fotnoter och inte fotnötter), de är ibland en kunskapsvärld i sig själv. Här är ett tips till andra som är lika nyfikna som mig, på hur man hittar böcker som utgått från förlaget och inte längre finns i […]

Read More
4 september, 2011
Äkta och oäkta stigmatisering av ungdomarna i olika bostadsområden

När det kommer till stigmatisering och användning av diskurser som personer i bostadsområdena själv använder sig av för attt beskriva sig själv (Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Broms, Wessel O., Tunström,M. & Bradley, K. red., 2005:111) måste man skilja på äkta och oäkta stigmatisering. I Åstorp, en mellanstor ort med […]

Read More
30 augusti, 2011
Utställning: LIVING: Arkitekturens Grænser III-IV på Louisiana

För den som är intresserad av att veta mer om vad stadsplanering kan handla om, samt de som redan är intresserade av stadsplanering,  kan jag rekommendera utställningen LIVING: Arkitekturens Grænser III-IV på museet Louisiana i Humlebæk utanför Helsingör i Danmark. Här får du en bild av hur man jobbar med arkitektur i hemmet, till arkitektur […]

Read More
29 augusti, 2011
Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa

Jag skulle precis börja läsa boken Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa av Ola Broms, Wessel m fl som jag köpt. Boken fanns enbart som e-bok (PDF) och jag läser den därför på min dator med hjälp av Adobe Arobat Reader. Problem uppstod när jag försökte använda funktionen för överstrykningar och […]

Read More
15 augusti, 2011
Besök i Turning Torso

  Jag ska erkänna att jag många gånger har svårt att förstå att man lyckats tillåta uppförandet av byggnader som t ex Globen i Stockholm och Turning Torso i Malmö i Sverige där allt helst ska anpassas efter sin omgivning, inte sticka ut eller väcka känslor. Känslor kan väcka oro och osäkerhet hos människan och […]

Read More
19 juli, 2011
Vad ska vi göra med våra gator och torg?

När vi samlar butikerna i köpcenter utanför eller inne i tätorterna förlorar inte bara den lokala handeln kunder och inkomster. Den största förlusten är människorna - livet, rörelsen - en viktig ekonomisk faktor på gatorna. Gatulivet dör och ersätts av tomhet. Ibland försöker vi göra gatorna och torgen vackrare och trivsamma med blommor och bänkar, […]

Read More
19 juli, 2011
Håll Helsingborg levande - En levande & trygg stad

En välfungerande stad kräver liv och rörelse dygnet runt och stadsplanerarna är de som måste tänka på hur man skapar ett naturligt flöde av människor när staden byggs ut eller förändras. Att skapa "döda "platser där ingen rörelse finns bjuder in till kriminalitet och skadegörelse då det inte finns någon naturlig bevakning (naturlig bevakning uppstår […]

Read More
19 juli, 2011
Litteraturlista, Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, Malmö, Termin 1, Höst 2011

Höstterminen 2011 (termin 1) på utbildningen Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering i Malmö består av tre delar. Dessa tre kurser har olika litteraturlistor enligt följande (observera dock att denna inte är helt komplett ännu och kan komma att förändras och uppdateras). De böcker som jag hittat i bokhandeln har jag länkat till: Delkurs 1, Byggd miljö: […]

Read More
14 juli, 2011
Stadsplanering och urbansociologi

Jag har sedan tidigare studerat sociologi i ca 3 år på Lunds Universitet, men tog aldrig min kandidatexamen då jag startade mitt företag 2006 och hamnade i en situation där jag valde mellan att börja driva företaget på heltid eller välja studierna. Jag valde företagandet,  det lockade mest då. I lite mer än ett år […]

Read More
Se fler artiklar

Prenumerera via e-post

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelande om nya inlägg via e-post.

Om Stadsplanering.se

Ulf Liljankoski is a proud sociologists and urban planner, working with urban planning, e-commerce and e-marketing. Writer, entrepreneur, pirate and passionate dreamer without enough cash.

CEO at Lilon AB - Arkitektur, stads- & samhällsplanering.

Connect with me on LinkedIn: Ulf Liljankoski

Meny